Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

MIŁOŚĆ

Bóg pierwszy wypełnia dane nam przykazanie miłości


„Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: "Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?" Jezus odpowiedział: "Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych". Rzekł Mu uczony w Piśmie: "Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary". Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: "Niedaleko jesteś od królestwa Bożego".” (Mk 12, 28b-34)

Jezus uczonemu w Piśmie i nam przypomniał, że powinniśmy zawsze czynić to, co On zawsze czyni: miłować Boga i bliźnich. Zbawiciel swoim przykładem pokazał nam, jak ta miłość ma się ujawniać. Chrystus jest Bogiem-człowiekiem, który – jak zauważył papież Franciszek jako pierwszy wypełnia przykazanie miłości. Bóg kocha, gdyż niczego innego czynić nie umie. (Hom. 28.03.2014)

Zbawiciel nie wymaga od nas niczego innego, niż to, co sam czyni. Dobrze by było, gdybyśmy i my tak samo postępowali wobec innych, czyli uczyli bliźnich takiej miłości, jaką sami posiadamy. Taką zasadą powinni się kierować rodzice wobec swoich dzieci, wychowawcy – wzglądem swoich wychowanków. W rodzicach, którzy od dzieci wymagają posłuszeństwa, powinny one dostrzegać osoby w pełni posłuszne Ojcu niebieskiemu i kochające bliźnich tak, jak Jezus ich kocha.


 

(Redakcja artykułu: 3 kwietnia 2014, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl; Miłość

Drukiem Czy miłujesz?Powrót do strony głównej

Wykaz haseł