Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

KOŚCIÓŁ

Początek Kościoła w Sercu kochającego Boga


Omawiając Dzieje Apostolskie, papież Franciszek wielokrotnie mówi o początkach Kościoła. Zwraca on jednak uwagę na to, że Kościół zaczął się w samym Bogu. Tam, w Jego Sercu, znajduje się jego prawdziwy początek-

Stopniowe formowanie się Kościoła, wspólnoty wokół Chrystusa

Jezus posłany przez Ojca utworzył Kościół. Nie ma Kościoła bez Chrystusa. Od samego początku Kościół tworzył się wokół Niego. Nowy Testament ukazuje nam, jak ta wspólnota się formowała i powiększała. Zbawiciel wędrował z miejsca na miejsce, spotykał się z ludźmi, rozmawiał z nimi, nauczał, uzdrawiał duchowo i fizycznie. Stopniowo formowała się coraz większa wspólnota tych, którzy przylgnęli do Niego, słuchali Go, kochali. Najpierw była to mała wspólnota rodzinna: On, Jezus i kochająca Go Matka oraz Jej i Jego opiekun, św. Józef. Oni byli pierwszym Kościołem, kościołem-domowym. Ta wspólnota rozszerzyła się, kiedy Jezus wybrał swoich apostołów z Piotrem na czele.

Utworzona przez Jezusa wspólnota przeżyła swój – można powiedzieć – „kryzys”, gdy został On pojmany i ukrzyżowany. Stopniowo jednak uczniowie zaczęli z niego wychodzić dzięki zmartwychwstaniu Jezusa. Gdy w nie uwierzyli, wiedzieli, że wspólnota wokół Niego może nadal istnieć.

W pierwszych dniach po śmierci Zbawiciela tę wiarę uczniów z pewnością umacniała Ta, która nigdy nie przestawała wierzyć w to, co powiedział i obiecał Jej Syn. Najpełniejsze umocnienie przyszło jednak od Ducha Świętego. To On, zstępując na zgromadzonych wraz z Maryją uczniów, oświecił ich umysły, rozpalił i umocnił serca. Przypomniał im nauczanie Jezusa. Rozpalił w nich pragnienie głoszenia Go także poza granicami swojej ojczyzny. Z powodu prześladowań uczniowie udawali się w nowe miejsca i tam przyciągali do Zbawiciela, a przez to powiększali Jego Kościół.

Pozaziemski „początek” Kościoła

Widzialne tworzenie się Kościoła i jego rozszerzanie się - aż do przyłączenia każdego z nas do siebie - to jego ziemskie dzieje. Jednak ziemska historia nie ukazuje prawdziwego początku Kościoła. On bowiem – jak mówi papież Franciszek - „zaczyna się tam, w sercu Ojca, który powziął ten zamysł”. (Hom. 24.04.2013) Tam, w Sercu Boga, w Jego miłości znajduje się początek wszystkiego: i tego, że nas stworzył, i tego, że po upadku postanowił uratować ludzkość, gromadząc ludzi we wspólnocie wokół Chrystusa, w Kościele.

To Ojciec posłał swojego Syna, aby zrealizował plan Boga-Miłości. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ten nie tylko w Niego wierzy, lecz w Tego, który Go posłał (J 12,44).  Chrystus – jak wyjaśnia Papież – został „posłany, jest wysłannikiem kogoś innego!”. Kiedy zatem wskazuje program życia, sposób życia dwunastu apostołom, czyni to „nie sam z siebie”, ale „w imieniu Tego, który Go posłał”. (Hom. 24.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 4 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

Podobne tematy omówione na stronie www.teologia.pl: Kościół

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł