Powrót do strony głównej

Wykaz haseł


NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

EWANGELIZACJA

Głosić Ewangelię odważnie, wielkodusznie, ale i pokornie


Młodym, zgromadzonym w Rio de Janeiro na Światowym Dniu Młodzieży, papież Franciszek przypomniał słowa Jezusa, które wypowiedział On do swoich uczniów przed wstąpieniem do nieba: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15) Ten nakaz Chrystusa omawiał on także w swojej homilii z 25 kwietnia 2013 roku. Można w niej znaleźć cenne uwagi dotyczące ewangelizacji, które uzupełniają to, co mówił on o niej w czasie swojej podróży do Brazylii. Oto niektóre myśli Papieża.

Apostołowie otrzymali nakaz głoszenia Ewangelii całemu światu

Jezus przed swoim wniebowstąpieniem posłał apostołów, aby głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aż po krańce świata, a nie tylko w Jerozolimie czy w Galilei. (Hom. 25.04.2013) Posłał ich, ale ich nie opuścił. Obiecał im swoją pomoc, nawet cudotwórczą: „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”. (Mk 16,17-18)

Mamy głosić Ewangelię wielkodusznie i z odwagą

Te dwa określenia: „wielkoduszność” i „odwaga”, często powtarza Papież, gdy mówi o ewangelizacji. I jedno i drugie wynika z tego, że głosiciel Chrystusa nigdy nie jest sam i ma zapewnioną Jego potężną pomoc. Pan współdziała z tymi wszystkimi, którzy głoszą Ewangelię. Dzięki temu możliwe staje się wielkoduszne i odważne dawanie świadectwa o Jezusie nie tylko słowem, ale przede wszystkim – swoim życiem. „Coraz bardziej, coraz bardziej; wciąż do przodu”. „To tak jak iść w kierunku widnokręgu, który nigdy się nie kończy, ponieważ jest widnokręgiem”. (Hom. 25.04.2013)

W ewangelizacji konieczna jest także pokora

Papież Franciszek przestrzegł, że w ewangelizacji odważnej i wielkodusznej - ale bez pokory – pojawi się coś, «co nie jest zbyt chrześcijańskie». Postawił więc pytanie: Jak mamy iść naprzód? Jaki, według Jezusa, powinien być styl głoszenia Jego Ewangelii? Jako odpowiedź podał słowa z Pierwszego Listu św. Piotra, mówiące o pokorze: „Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Styl głoszenia ewangelicznego – wyjaśnił Papież – opiera się na „pokorze, służbie, miłości bliźniego, miłości braterskiej”. (Hom. 25.04.2013)

Głoszenie Ewangelii nie może być traktowane jako „zdobywanie”

Tym, którzy dany przez Jezusa nakaz ewangelizowania świata rozumieją w sensie zdobywania go, podporządkowywania go sobie, papież odpowiada: Słowo, 'zdobyć', jest niewłaściwe. Nie można, pod grozą śmierci, zmuszać kogoś do przyjęcia chrztu. Chrześcijanin nie może być jak żołnierze, którzy po zwycięskiej bitwie stosują przemoc wobec pokonanych i grabią wszystko. Nie taki jest „styl chrześcijanina”. Jego stylem jest naśladowanie pokornego Jezusa.

Głosiciel Ewangelii nie może zachowywać się jak zdobywca, zwycięzca, triumfator. Nie chodzi przecież o zdobywanie świata, lecz o „głoszenie Ewangelii w świecie”. Prawdziwym zwycięstwem i triumfem było zmartwychwstanie Jezusa. Tym triumfem i zwycięstwem będzie także nasze zmartwychwstanie w przyszłości. „Ale najpierw mamy krzyż”. (Hom. 25.04.2013)

W ewangelizacji nie chodzi też o „zbawianie idei”, lecz o „zbawianie dusz”. A jak się osiąga zbawienie dusz? Pokorą, miłością bliźniego. (Hom. 25.04.2013)

Nie swoją naukę głosimy, lecz słowo, które jest własnością Boga

Uczeń Chrystusa nie może zachowywać się jak zarozumiały filozof, nauczyciel, który z dumą przekazuje innym „swoje” przemyślenia, „swoją” naukę, „swoją” ideologię. Chrześcijanin powinien mieć świadomość, że głoszone przez niego słowo nie jest jego własnością. To „własność Boga”, to słowo Boże – jak przypomina papież Franciszek. Wszyscy, którzy czytają Pismo Święte, którzy głoszą słowo Boże, wyjaśniają je innym, powinni pamiętać, że nie są jego właścicielami. „Słowo Boże jest własnością nie ich, ale Boga, Kościół zaś jest jego strażnikiem”. (Hom. 21.04.2013 z okazji święceń)

To słowo Boże otrzymaliśmy dzięki wysiłkom innych, dzięki niestrudzonemu ewangelizowaniu - nieraz aż do oddania życia. Dlatego ewangelizacja powinna dokonywać się w duchu pokornego przekazywania innym tego, co sami otrzymaliśmy.

Trzeba prosić o właściwą postawę w głoszeniu Ewangelii

Papież zachęca do modlitwy o dobrą postawę świadka Jezusa. „Prośmy dziś Pana, abyśmy stali się w Kościele misjonarzami, apostołami w Kościele, ale w duchu wielkiej wspaniałomyślności, a także wielkiej pokory. Niech się tak stanie”. (Hom. 25.04.2013)


 

(Redakcja artykułu: 29 lipca 2013, ks. Michał Kaszowski)

 Powrót do strony głównej

Wykaz haseł