Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Odpowiedź człowieka na Boże Objawienie. Wiara


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Wiara właściwą odpowiedzią na Boże objawienie

W życiu codziennym ciągle komuś wierzymy. Wierzymy nauczycielom, że mówią prawdę, wierzymy znajomym opowiadającym nam różne wydarzenia, w których nie uczestniczyliśmy, wierzymy przyjaciołom opisującym nam swoje przeżycia. Bez wiary i zawierzenia nie można żyć w społeczeństwie. Dzięki wierze poznajemy też Boga i tajemnice, jakie nam objawił.

1. Co sądzić o twierdzeniu, że istnieje tylko to, co można zobaczyć i poznać doświadczalnie? 1 Kor 2,7-9

Mówienie, że istnieje tylko to, co można zobaczyć, nie wyraża prawdy. Kto może powiedzieć, że na innych planetach na pewno nie ma żadnych żywych istot dlatego tylko, że nikt ich dotąd nie zaobserwował i może nigdy nie zobaczy? Podobnie nielogiczne wydaje się twierdzenie: „Bóg nie istnieje, ponieważ nikt Go nie widział” albo też inne: „Człowiek z pewnością nie istnieje po śmierci, ponieważ nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jego pośmiertnej formy życia”. Przecież zdajemy sobie sprawę, jak trudno byłoby człowiekowi urodzonemu i mieszkającemu ciągle w pokoju bez okien wyobrazić sobie, że istnieją chmury, drzewa, słońce, czyli rzeczy, których nigdy nie widział. Człowiek taki mógłby to wszystko poznać, gdyby wyszedł ze swego pokoju bez okien lub też gdyby ktoś z zewnątrz przyszedł i opowiedział mu o tym, czego sam na własne oczy nigdy nie widział. Podobnie i nam, ludziom, trudno sobie wyobrazić to, co może istnieć poza naszym światem, czasem i przestrzenią. Bóg przez Chrystusa objawił nam ten świat, którego nasze oczy nie widzą.

2. Co sądzić o przekonaniu, że wiary nie można pogodzić z naukowym podejściem do świata? J 16,13

Nauka to system prawd o prawach rządzących przyrodą, człowiekiem, społeczeństwem, ludzkim myśleniem. Zajmuje się zatem ona naszą rzeczywistością: światem, człowiekiem, społeczeństwem. Żadna nauka nie zajmuje się tym, co może istnieć poza naszym kosmosem, poza czasem i przestrzenią, a tym samym żadna nie może wykazać, że Boga nie ma albo że się nam nie objawił. Tak więc fizyk nie może udowodnić w swoim laboratorium, że nie ma Trójcy Świętej, historyk - że śmierć Chrystusa nie miała żadnego znaczenia zbawczego dla ludzkości, lekarz - że człowiek nie istnieje po śmierci. Wiara i nauka nie przeczą sobie wzajemnie, lecz się uzupełniają. Dzięki wierze można poznać to, czego nie widzą nasze oczy i o czym nic nam nie może powiedzieć żadna nauka. Wiara jest zatem pewną formą poznania, umożliwiającą uchwycenie rzeczywistości, którą zna tylko Bóg, np. ostateczny cel ludzkiego życia.

3. Na czym polega dojrzała wiara chrześcijańska? Hbr 11,1-3.8-12

a) Wiara w objawienie a wierzenia religijne

Autentycznej i głębokiej wiary nie można mylić ani stawiać na równi z wierzeniami występującymi w religiach niechrześcijańskich. Te wierzenia bowiem – choć mogą być wyrazem dobrej ludzkiej woli – są wynikiem ludzkich wysiłków zmierzających do odkrycia prawdy absolutnej. Są one owocem ludzkich poszukiwań, doświadczeń i przemyśleń "stanowiących skarbnicę ludzkiej mądrości i religijności, które człowiek poszukujący prawdy wypracował i zastosował, aby wyrazić swoje odniesienie do rzeczywistości boskiej i do Absolutu." (Deklaracja Dominus Iesus 7)

b) Wiara dobrowolnym działaniem człowieka

Prawdziwa wiara jest owocem nie tylko ludzkiego działania, ale także działania Bożego. Ludzkie działanie musi oczywiście zaistnieć, aby wiara była możliwa. Działanie to wyraża się w dobrowolnym i świadomym powierzeniu siebie Bogu, w okazaniu pełnej uległości rozumu i woli wobec objawiającego się Boga. Tym działaniem człowieka jest też dobrowolne przyjęcie objawionej prawdy. (Por. Sobór Watkyański II, Konstytucja. Dei verbum, 5; Deklaracja Dominus Iesus 7)

c) Wiara możliwa dzięki łasce Bożej

Prawdziwa wiara nie jest jednak owocem samego tylko ludzkiego działania. Może ona zaistnieć, kiedy Bóg wpływa na człowieka przez łaskę: kiedy uprzedza ludzkie działanie, kiedy mu towarzyszy i wspiera je różnymi darami Ducha Świętego. "Wiara jest darem łaski: «By móc okazać wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca i do Boga zwracał, otwierał oczy rozumu i udzielał "wszystkim słodyczy w uznawaniu i dawaniu wiary prawdzie"».  (Por. Sobór Watkyański II, Konstytucja Dei verbum, 5; Deklaracja Dominus Iesus 7)

d) Wiara przylgnięciem do osobowego Boga

W autentycznej wierze można wyróżnić dwa ważne aspekty: przylgnięcie do Boga jako Osoby oraz przyjęcie objawionej przez Niego prawdy (por. Deklaracja Dominus Iesus 7).

Wiara jest zatem przyjęciem osobowego Boga, zaufaniem Mu, zawierzeniem, uznaniem Go za najwyższy autorytet w swoim życiu. To przylgniecie do osobowego Boga-Miłości ujawnia się między innymi w modlitewnym obcowaniu z Nim. Wierzący człowiek ufa Ojcu niebieskiemu, zachowuje Jego przykazania, wypełnia Jego wolę, przekonany, że Pan pragnie tylko jego szczęścia.

e) Wiara przyjęciem całej objawionej prawdy

Za tym przylgnięciem do Osoby ma iść jednak przyjęcie całej prawdy, jaką Ona przekazuje, i życie według niej. Powinniśmy "wierzyć nie w kogoś innego, jak tylko w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego" (Katechizm Kościoła Katolickiego 178). Wierzyć znaczy przyjąć wszystko, co objawił nam Bóg, a co znamy dzięki nauce Pisma Świętego, nauczaniu Ojców Kościoła, wierze całej wspólnoty kościelnej i dzięki Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła. Chrześcijanin wierzy w to, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, że umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, że zmartwychwstał, żyje nadal i ciągle działa w Kościele, prowadząc go przez Ducha Świętego do ostatecznej eschatologicznej odnowy i pełni.

f) Wiara wniknięciem w Boże tajemnice

Przyjęcie objawionych prawd nie jest żadnym zubożeniem człowieka. Przeciwnie, dzięki tym prawdom i światłu Ducha Świętego człowiek może wniknąć w tajemnice niedostępne dla naszych zmysłów i dla naturalnego poznania rozumowego. Objawiona przez Boga prawda i Jego łaska «pozwala wniknąć do wnętrza tajemnicy i pomaga ją poprawnie zrozumieć» (Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 13). Wiara pomaga nam dotrzeć do tego, czego nie widzą nasze oczy, a mianowicie do tajemnicy życia Trójcy Świętej, Jej miłości, pomaga nam zrozumieć zbawczą działalność Ojca niebieskiego, Syna Bożego i Ducha Świętego, umożliwia nam uchwycenie tajemnicy Kościoła, sakramentów oraz przyszłego życia człowieka po śmierci.

g) Nowe spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość dzięki wierze

Dzięki wierze zdobywamy Bożą mądrość, która pozwala nam właściwie widzieć i oceniać otaczającą nas rzeczywistość. Wierząca osoba w świetle Bożej prawdy – jak przez barwne okulary – widzi otaczający ją świat, wydarzenia, życie i śmierć. Mikroskop umożliwia zobaczenie przedmiotów bardzo małych, których nasze oko nie dostrzega. Teleskopy natomiast pozwalają nam dostrzec bardzo odległe ciała niebieskie, których nie da się zauważyć gołym okiem. Podobnie wiara umożliwia nam dostrzeżenie w otaczającym nas świecie, w wydarzeniach i w nas samych tego, czego ani zmysłami, ani samym naszym rozumem nie potrafimy zobaczyć i zrozumieć.

4. W jaki sposób można  pogłębiać wiarę? Mk 9,24; Mt 13,1-9.18-23

W ciągu całego życia wiara może się pogłębiać lub osłabiać. Wierzyć, znaczy nie tylko przyjąć i uznać istnienie Boga, lecz również całe Jego objawienie. W pełni wierzy ten, kto we wszystkich wydarzeniach zauważa i słyszy głos kochającego Boga, Jego wezwanie do działania. Kto nad wszystkim się zastanawia, jak Matka Najświętsza, aby dobrze poznać Boże powołanie. Tylko ten doskonale wierzy w mądrość i miłość Bożą, kto wypełnia Jego wolę, zachowuje Jego przykazania, kto zawsze postępuje zgodnie z nauką Chrystusa i Jego Kościoła. Prawdziwie wierzy w Boga ten, kto we wszystkich okolicznościach życia ufa Mu i w Nim pokłada nadzieję. Mocno wierzy w Boga i w Jego pomoc ten, kto z Nim omawia każdy życiowy problem, każde codzienne zadanie. Dla wierzącej osoby Bóg nie jest jakąś „ideą”, lecz kochającym Ojcem, najbliższym Przyjacielem, któremu można w pełni zaufać. Wierzący człowiek inaczej niż niewierzący widzi świat, ludzi, życie, historię, cierpienie i śmierć. W człowieku i w naszych dziejach zauważa Bożą obecność i Jego działalność, w cierpieniu - możliwość duchowego rozwoju, w śmierci - przejście do wiecznej formy bytowania.

Aby dojść do głębokiej wiary, powinniśmy ciągle o nią prosić Boga, gdyż jest ona Jego łaską. Do rozwoju wiary przyczynia się także częste rozmyślanie nad słowami Pisma św. W klimacie wewnętrznego skupienia najbardziej wzrasta i owocuje usłyszane słowo Boże.

5. Jak postępować, gdy nie potrafimy wierzyć? Mk 9,24

Nieraz ktoś chce głęboko wierzyć, lecz rodzą się w nim różne wątpliwości. W tym wypadku człowiek powinien, jeśli tylko potrafi, modlić się i prosić o wzrost wiary. Powinien też zawsze starać się postępować zgodnie z sumieniem, dążąc ustawicznie do poznania prawdy, np. czytać odpowiednie książki religijne, czasopisma, rozmawiać z osobami wierzącymi itp. Szukanie prawdy powinno być autentyczne i uczciwe. Trudno bowiem usprawiedliwić człowieka, który twierdzi, że uwierzyłby, gdyby potrafił, ale nie robi nic, aby zapoznać się z poglądami osób wierzących, z nauką Kościoła, z Pismem św., unika wręcz poważniejszych rozmów itp.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"