Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Modlitewne odmawianie "Credo"


Odmawianie Credo staje się bardzo ubogacającą duchowo modlitwą, gdy łączy się z uwielbieniem i z dziękczynieniem. Można w odpowiednich miejscach dodać, w sercu swoim, wierzę.., albo: uwielbiam Cię za to, że..., albo: kocham Cię..., albo dziękuję Ci za to, że... Poniżej, w prawej kolumnie, przedstawione zostało przykładowe modlitewne medytowanie Wyznania wiary

Tekst "Credo"

 

Modlitwa w oparciu o tekst "Credo"

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.    

Wierzę w jednego Boga, uwielbiam i kocham Tego, który jest Ojcem wszechmogącym, Stworzycielem nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Ciebie i Dziękuję Ci, Ojcze wszechmogący, za to, że stworzyłeś i mnie, istotę widzialną przez swoje ciało i niewidzialną ze względu na nieśmiertelną duszę, którą Ty we mnie stworzyłeś.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.    

Wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Kocham Tego, który jest Synem Bożym Jednorodzonym. Uwielbiam Tego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Dziękuję Ci, Synu Boży, za wszystko, co przez Ciebie się stało: za to, że istnieję i że przez Ciebie zostałem odkupiony.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.    

Wierzę w Syna Bożego, kocham Go, uwielbiam  i dziękuję Mu za to, że dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Dziękuję Ci za to, że dla mojego zbawienia pozwoliłeś się ukrzyżować za czasów Poncjusza Piłata, za to, że dla mojego szczęścia wiecznego zostałeś umęczony i pogrzebany. Dziękuję Ci za to, że stałeś się człowiekiem i złożyłeś siebie w ofierze na krzyżu po to, bym mógł na zawsze żyć w szczęściu nieba.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.    

Wierzę w Jezusa Chrystusa, kocham i uwielbiam Tego, który zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Dziękuję Ci, Jezu, za twoje zmartwychwstanie, bo dzięki niemu i moje ciało powróci do życia, które nigdy się nie skończy.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.    

Wierzę w Jezusa Chrystusa, kocham i uwielbiam Tego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Dziękuję Ci za to, że przez swoją łaskę i przebaczenie grzechów przygotowujesz mnie na sąd prowadzący nie do potępienia, lecz do zbawienia. Dziękuję Ci za ustanowienie Twojego królestwa, któremu nie będzie końca. Spraw, proszę Cię pokornie, abym w nim żył na zawsze.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.    

Wierzę w Ducha Świętego, kocham i uwielbiam Tego, który jest Panem i Ożywicielem moim, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że mnie ożywiasz swoją łaską, że mówisz do mnie przez swoje skryte natchnienia i przez Proroków, a także za to, że mnie prowadzisz do Ojca i Syna, od którego pochodzisz. Uwielbiam Cię wraz z Ojcem i Synem.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.    

Wierzę i jestem Ci wdzięczny za  jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, przez który mnie pouczasz, ożywiasz łaskami sakramentalnymi i prowadzisz do zbawienia.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.    

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Dziękuję Ci za ten sakrament i za wszystkie otrzymane w nim łaski. Dziękuję Ci za  uwolnienie mnie od grzechu pierworodnego, za  ożywienie mnie łaską uświęcającą, za wszczepienie mnie w życie Trójcy Świętej i za włączenie mnie w Kościół.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen    

Oczekuję wskrzeszenia umarłych. Wierzę w nie i dziękuję Ci za nie. Dzięki bowiem wierze w nieśmiertelność duszy i w życie wieczne ciała, po zmartwychwstaniu, myśl o śmierci nie prowadzi mnie do rozpaczy. Z ufnością oczekuję życia w przyszłym świecie. Mam nadzieję, że udzielisz mi go na zawsze, bo Ty, Ojcze wszechmogący, Synu Boży i Duchu Święty, jesteś nieskończoną troistą Miłością. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Amen.

     


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"