Wykaz głównych tematów

 

Pismo Święte

Apokalipsa św. Jana

Ewangelia według św. Łukasza

Różne zagadnienia biblijne

ISTNIENIE BOGA – MIŁOŚCI

Oprócz naszego świata istnieje jeszcze...

Istnienie świata niewidzialnego

Niewidzialna rzeczywistość ukryta za widzialną

Istnienie świata duchowego

Ograniczone możliwości poznania niewidzialnych bytów

Możliwości poznania tego, co niewidzialne

Niebezpieczeństwo ulegania złudnym wierzeniom

Obrona przed wiarą naiwną

DOWODY NA ISTNIENIE BOGA

Porządek świadczy o jego inteligentnej przyczynie

Nie ślepy przypadek lecz stworzenie przez Mądrość

Stworzenie a problem ewolucji

Istnienie Boga a problem cierpienia

Nie tylko piękno i ład w kosmosie mówi o istnieniu i mądrości Boga

Dowód na istnienie Boga z faktu pragnienia szczęścia

Dowód na istnienie Boga z faktu istnienia religii

Dowód na istnienie Boga z faktu istnienia sumienia

Przeżycia mistyczne dowodem na istnienie Boga

Każdy może znaleźć swój dowód na istnienie Boga

Poznawalność Boga i trudności w poznawaniu Go

Naturalna zdolność rozumu do poznania Boga

Trudności w poznawaniu Boga

Utrudnianie poznania Boga przez zmysły

Gorszenie przez wierzących utrudnia poznanie Boga

Nieczyste serce utrudnieniem w poznaniu Boga

BÓG BLISKI CZŁOWIEKOWI

Bóg w niebie i na ziemi

Miejsce przebywania Boga

Możliwości spotykania Boga na ziemi

Bóg mieszkający w człowieku

Zamieszkanie Boga w sercu człowieka

Przychodzenie Boga do człowieka a problem niezmienności i wszechobecności Boga

Bóg zapraszający do przyjaźni z sobą

Bóg pragnie być blisko nas

Bóg-Przyjaciel ludzi

Zapraszanie nas do przyjaźni przez Boga

Cechy naszej przyjaźni z Bogiem

Przejawy naszej przyjacielskiej postawy wobec Boga

Przyjaźń na całą wieczność

OBJAWIENIE SIĘ PRAWDZIWEGO BOGA

Prawdziwy Bóg objawił się nam

1. Niebezpieczeństwo wymyślania sobie swojego boga

2. Możliwość poznania Boga prawdziwego dzięki objawieniu

3. Pełnia objawienia Bożego w Chrystusie

Pismo Święte mówi o Bogu i o człowieku ─ Księgi natchnione

Stary i Nowy Testament

Natchnienie i bezbłędność Pisma Świętego

Treść i forma literacka w Piśmie Świętym

Historia zbawienia w Piśmie Świętym

Pomoc Pisma Świętego w modlitwie i w zbawieniu

Pismo Święte a księgi święte różnych religii niechrześcijańskich

Ustne przekazywanie Bożej prawdy – Tradycja

Rola Apostołów w przekazaniu nam nauki Chrystusa

Ojcowie Kościoła świadkami Tradycji

Przechowywanie, strzeżenie i przekazywanie przez Kościół prawdy Objawionej

Niedoskonałość poznania Boga w religiach pogańskich

BÓG MÓWI DO NAS DZISIAJ - WSPÓŁCZESNE OBJAWIENIA

Potrzeba ciągłego mówienia Boga

a) Aby mieć żywy kontakt ze swoimi dziećmi

b) Abyśmy poznali miłość Bożą, nasze powołanie, zadania i wolę Bożą

c) Abyśmy lepiej odkryli związek prawd objawionych z naszym życiem

d) Abyśmy się w pełni nawrócili

e) Aby nam przypomnieć prawdy objawione

f) Abyśmy lepiej poznali pełne objawienie dane przez Jezusa Chrystusa

g) Aby pojawiły się nowe, pożyteczne formy pobożności i święta

h) Aby powstały nowe sanktuaria pielgrzymkowe

Bóg mówi do nas nadal - objawienia prywatne

Bóg nigdy nie zamilknie

Wielość sposobów przemawiania Boga

Różne dzisiejsze sposoby mówienia Boga do nas

Postawa wobec objawień prywatnych

Które objawienia należy przyjmować, a które odrzucać?

Na czym polega właściwa ostrożność w odniesieniu do objawień prywatnych?

Na czym polega właściwe, oparte na rozeznaniu podejście do objawień prywatnych?

Czy musimy przyjmować objawienia prywatne?

Co się dzieje wtedy, gdy ktoś odrzuca objawienia prywatne?

Jaka postawa tych, którzy przyjmują objawienia prywatne, jest właściwa, a jaka - niewłaściwa?

O czym przypomina wierzącym św. Jan od Krzyża, przestrzegając przed domaganiem się od Boga różnych wizji i objawień?

Jakie jest stanowisko Kościoła wobec objawień w Akita (Japonia)?

Dlaczego objawienia w Akita odsłaniają bolesne dla Kościoła prawdy?

Z jakiego powodu ordynariusz diecezji Niigata, biskup John Shojiro Ito, nazwał objawienia w Akita "kontynuacją Fatimy"?

Pośrednie sposoby mówienia Boga do człowieka

Przez widzialny świat

Przez objawienie przekazane wcześniej

Przez przykazania dane na Synaju

Przez Urząd Nauczycielski Kościoła

Przez świadków i proroków Boga żywego

Przez nauczanie teologiczne

Przez różne wypowiedzi ludzi

Przez słowo pisane

Przez liturgię słowa

Przez znaki czasów

Przez różne okoliczności życia

Przez aniołów

Przez objawiającą się Maryję lub świętych

Mówienie Boga wprost do ludzkiego ducha

Pouczenia dawane przez Boga Ojca i Jezusa Chrystusa

Pouczanie przez Ducha Świętego

Przemawianie Ducha Świętego

Zstąpienie Ducha Świętego

Oświecanie przez Ducha Bożego

Mówienie Ducha poprzez dar prorocki

Przemawianie Ducha przez natchnienia

Doświadczenia mistyczne

Wizje symboliczne

Odpowiedź człowieka na Boże Objawienie

Wiara przyjęciem objawiającego się Boga

Istnienie rzeczywistości niewidzialnej

Wiara a poznanie naukowe

Potrzeba wiary żywej i dojrzałej

Przejawy wiary dojrzałej

Sposoby pogłębiania wiary

Pokonywanie trudności w wierze

Nasza odpowiedź na słowo Boże skierowane do nas dzisiaj

Niewiara i ateizm odrzuceniem objawiającego się Boga

Niewiara i ateizm niewłaściwym odniesieniem się do Objawienia

Wątpliwości w wierze

Formy i przyczyny ateizmu

CHRZEŚCIJAŃSTWO I INNE RELIGIE - ZASADY PORÓWNYWANIA

Ogólne zasady porównywania różnych religii

Różnica między chrześcijaństwem a religiami pogańskimi

Uprzedzająca miłość Boga prawdziwego ukazana w religii objawionej

Miłość sercem moralności chrześcijańskiej

Sakramenty a obrzędy religijne pogańskie

Okruchy prawdy Chrystusowej w religiach niechrześcijańskich

Relacja Świętych ksiąg różnych religii do Pisma Świętego

Niedoskonałość poznania Boga w religiach pogańskich

Wiara w objawienie a wierzenia religijne

JEDYNY BÓG

Istnieje tylko jeden Bóg prawdziwy

Istota najdoskonalsza może być tylko jedna

Miłość ponad wszystko wobec Istoty Najwyższej

Wszelkie bałwochwalstwo sprzeczne z wiarą w jedynego Boga

Imię i natura Boga prawdziwego

Trudności języka ludzkiego pragnącego opisać Boga

Imię Boga

Istota, natura, substancja jedynego Boga

Bóg duchem czystym

Bóg jest Miłością

Bóg jest Prawdą

Przymioty jedynego Boga

Bóg żywy

Nieskończenie doskonały

Niezłożony

Niezmierzony

Wszechobecny

Niezmienny

Wieczny

Wszechmocny

Niewidzialny

Święty

Miłosierny

Wolny

Transcendentny i immanentny

Opiekuńczy w stosunku do stworzeń

Dobry

Sprawiedliwy

Wszechwiedzący

Prawdomówny

Wierny

Opatrzność Boża

Włączenie stworzeń w plan Bożej Opatrzności

Współdziałanie człowieka z Bogiem opiekującym się światem

Cierpienie i zło a Boża Opatrzność

Zaufanie Bożej Opatrzności

Tajemnica Trójcy Przenajświętszej

Objawienie się Trójcy Świętej

 

Relacje między Boskimi Osobami

 

Pochodzenie Ducha Świętego. Problem "filioque"

Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca i Syna

Pochodzenie Ducha Świętego od Ojca przez Syna

Działanie Osób Boskich w historii zbawienia

 

Nasze wszczepienie w życie Trójcy Przenajświętszej

Chrzest

Znak krzyża przypomnieniem...

Bóg jedynym Stwórcą wszystkiego

Pytania i problemy związane z dziełem stworzenia Boga

Stworzenie świata z miłości do człowieka

Treść teologiczna sześciu dni stwarzania

Ciągłe stwarzanie

Wiara wobec teorii ewolucji

Pochodzenie ludzkości od jednej czy od wielu par?

Adam z "prochu ziemi"

Problem stworzenia Ewy z żebra Adama

Aniołowie i złe duchy

Wiara wobec ewentualnego istnienia pozaziemskich cywilizacji

Współdziałanie człowieka z Bogiem-Stwórcą

Przekazywanie życia i wychowywanie dzieci współdziałaniem ze Stwórcą

Twórczy charakter spotkań z ludźmi

Praca nad sobą współdziałaniem ze Stwórca

Współdziałanie ze Stwórcą przez pracę

Współdziałanie człowieka z Bogiem opiekującym się stworzeniami

Stała opieka Boża nad stworzeniami. Błąd deizmu

Sposoby kierowania stworzeniami przez Boga

Nasza troska o innych połączona z Bożą opieką

 Wyjątkowość człowieka stworzonego przez Boga

Człowiek – istota cielesna, obdarowana elementem duchowym
Trójca Święta stwarza bezpośrednio każdą duszę ludzką

Pochodzenie rozumnej, wolnej, duchowej i nieśmiertelnej duszy ludzkiej

Kreacjonizm – to Bóg stwarza duszę

Duszy nie dają dziecku rodzice (traducjonizm, generacjonizm)

Preegzystencja dusz błędnym poglądem

Nie ma reinkarnacji

 Czym jest dusza ludzka?

Element życia

 Forma ciała

 Duchowe świadome "ja"

 Duchowa dusza odróżnia nas od zwierząt

Uzdolnienia posiadane dzięki duszy

 Różnica między duszą a psychiką

 Argumenty przemawiające za istnieniem duszy w człowieku

 

Cechy duszy duszy ludzkiej

Duchowa dusza ludzka jest też duchem

Rozumność duszy

Wolność duszy

"Duch" i "ciało" u św. Pawła

Nieśmiertelność duszy ludzkiej

Nasze świadome i wolne "ja" nigdy nie przestanie istnieć

Przyczyna nieśmiertelności duszy

Naturalne uzdolnienia duszy pozostają w niej po śmierci

Dusza przed zmartwychwstaniem ciała może być zbawiona, potępiona lub się oczyścić

Problem istnienia duszy w zwierzętach i roślinach

 

Godność ludzkiego ciała

 

Dziecko w łonie matki nie jest częścią jej organizmu

Dziecko bardziej dziełem Boga niż rodziców

Odrębne "ja" dziecka

Odrębne życie wewnętrzne i świadomość

Oryginalność i niepowtarzalność dziecka

Nie wolno zabijać dzieci, bo należą one do Boga

Człowiek – obraz i podobieństwo Boże

Elementy upodabniające człowieka do Boga

Problem podobieństwa do Boga człowieka złego

Naturalne i nadprzyrodzone podobieństwo człowieka do Boga

Podobieństwo do Boga przez życie Boże w człowieku

Podobieństwo do Boga Trójosobowego

Potrzeba doskonalenia obrazu Boga w człowieku

Człowiek – istota obdarzona sumieniem

Sumienie elementem wyróżniającym człowieka pośród stworzeń

Człowiek – istota wolna i zniewolona

Różne formy zniewoleń

Zniewolenie zewnętrzne

Zniewolenie wewnętrzne

Zniewolenie przez stosowanie etyki sytuacyjnej

Wolność prawdziwie kochających

Pomoc Chrystusa i Ducha Świętego w dochodzeniu do pełnej wolności

Ludzka wolność a Boża wszechwiedza

(zob. także. Wszechwiedza Boża)

Znajomość przyszłości przez Boga nie zniewala człowieka

Wolność Judasza

Bóg nie odbiera udzielonego człowiekowi daru wolnej woli

Biblijny raj pierwszych rodziców

Raj - symboliczne wyrażenie prawdy o początkach ludzkiej historii

Raj ukazaniem dobroci i hojności Boga

Raj nie miejscem, lecz stanem sprawiedliwości i świętości

Wyjątkowe dary otrzymane przez Adama i Ewy

Raj – symboliczne ukazanie darów dla Adama i całej ludzkości

Łaska jedności i przyjaźni z Bogiem

Pozanaturalny dar harmonii i wolności od pożądań

Pozaprzyrodzony dar nieśmiertelności — "drzewo życia"

Dar nieśmiertelności a wieczne życie na ziemi

Ciało pierwszych rodziców

Pozanaturalny dar wolności od cierpień

Pozaprzyrodzony dar wiedzy

Rajskie "drzewo poznania dobra i zła" – ład i porządek chciany przez Boga

Łaska Chrystusa większa niż dary udzielone pierwszym rodzicom

Teoria ewolucji a nauka o raju

 

Grzech pierworodny i jego następstwa

Zakaz spożywania owoców z "drzewa poznania dobra i zła"

Nietykalne "drzewo poznania dobra i zła"

Nakazy i zakazy Boga wyrazem Jego troski o życie i szczęście człowieka

Przyjaźń z Bogiem i szanowanie Jego porządku warunkiem życia i szczęścia

Trwanie w przyjaźni z Bogiem

Obiektywne granice między dobrem a złem

Respektowanie porządku ustalonego przez Boga

Stosowanie się do dobrze poznanych praw natury

Respektowanie norm moralnych

Konieczność dobrego poznania praw moralnych

Nie ustala się zasad moralnych, lecz się je odczytuje

Zwodzenie przez szatana
Pochodzenie złych duchów

Wąż-szatan, zwodziciel i kłamca

Bóg nie stworzył duchów w stanie upadku

Upadek aniołów

Upór w złu upadłych duchów

Wpływ złych duchów na ludzi

Oddziaływanie złych duchów ograniczone

Metody kuszenia człowieka przez złego ducha

Zwodnicze kłamstwa

Kuszenie za pośrednictwem ludzi

Atakowanie z ukrycia

Powtarzanie się kłamstw szatana w historii ludzkiej

Zło grzechu Adama
Grzech Adama faktem historycznym

Grzeszne nieposłuszeństwo pierwszych rodziców

Nieposłuszeństwo naruszające Boży porządek

Nieposłuszeństwo lekceważące Boże przykazania

Nieposłuszeństwo ujawniające zanik miłości

Nieposłuszeństwo wyrażające nieufność i lekceważenie

Nieposłuszeństwo ujawniające pychę

Skrzywdzenie siebie i całej ludzkości przez pierwszych rodziców

Grzech Adama wyjątkowo wielką winą

Zniszczenie daru przyjaźni i jedności z Bogiem

Pozbawienie siebie darów pozanaturalnych

Zniszczenie darów, które miały być przekazane ludzkości

Świat przestał być rajem

"Cheruby i połyskujące ostrze miecza"

Uniemożliwiony dostęp do "drzewa życia"

Ludzkość po grzechu Adama i Ewy

Powszechne dziedziczenie grzechu pierworodnego
Każdy człowiek skażony grzechem pierworodnym

Istota dziedziczonego grzechu pierworodnego

Terminologia związana z grzechem pierworodnym

Grzech w duszy człowieka

Nie "popełniony", lecz "zaciągnięty" grzech

Grzech własny, lecz bez winy osobistej

Stan podobny do tego, w jakim znaleźli się pierwsi rodzice po upadku

Panowanie szatana z powodu grzechu

Panowanie szatana ograniczone

"Grzech świata" nie jest grzechem pierworodnym

Sposób przekazywania grzechu pierworodnego

Nie przez naśladowanie przekazywany jest grzech pierworodny

Przekazywanie przez zrodzenie

Przekazywanie grzechu pierworodnego tajemnicą

Grzechu nie dziedziczy się przez rzekome otrzymywanie duszy od rodziców

Grzech pierworodny nie jest grzechem preegzystującej duszy

Powszechność dziedziczonego grzechu pierworodnego

Grzech Adama naprawdę zaszkodził wszystkim ludziom

Grzech Adama dotknął wszystkich ludzi

Jezus Chrystus i Maryja bez grzechu pierworodnego

Sakrament uwalniający od grzechu pierworodnego

Dzieci są dotknięte grzechem pierworodnym, dlatego przyjmują chrzest

Chrzest usuwa grzech pierworodny

Skutki grzechu pierworodnego pozostają także po przyjęciu chrztu

Cierpiąca po grzechu Adama ludzkość
Cierpienia pierwszych rodziców po popełnionym grzechu

Niepokój Adama i Ewy

Cierpienie towarzyszące codziennemu życiu Adama i Ewy

Cierpieniem dotknięta cała ludzkość

Przekazywana natura bez daru wolności od cierpień

Cierpienie powiększane przez samego człowieka

Niezadowolenie wielu ludzi z powodu wyjaśnień Biblii dotyczących cierpienia

Najważniejsze to wiedzieć, że tylko w Bogu jest pełnia szczęścia

Powszechne królowanie śmierci po upadku pierwszych rodziców

Bóg nie chciał śmierci człowieka

Śmierć z ręki braci-Kainów

Śmierć "przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... " (Rz 5,12)

Powszechna skłonność do zła po grzechu Adama
Człowiek poddany naciskowi pożądliwości

Skłonność do zła

Potrójna pożądliwość

Szukanie za wszelką cenę przyjemności

Pożądanie dóbr ziemskich

Służenie "Mamonie" zamiast Bogu

Nieuczciwe dochodzenie do bogactwa

Złudne formy szukania swojej wielkości i wartości

Zła relacja do wszystkich i wszystkiego rezultatem ulegania pożądliwościom
Złe odniesienie do Boga, ostatecznego celu człowieka

Niszczenie jedności z Bogiem przez człowieka

Rezygnowanie z wiecznego zbawienia

Zła relacja do drugiego człowieka

Jedność mężczyzny i kobiety poddana napięciom

Zagrożona jedność małżeńska

Zagrożone więzy rodzinne

Krzywdzenie bliźnich

Niewłaściwe odniesienie człowieka do samego siebie

Egoizm zamiast miłości do samego siebie

"Król stworzeń" oddający się w niewolę

Powiększanie cierpienia swojego i bliźnich z powodu ulegania pożądliwościom

Nieuporządkowane odniesienie do wszystkich stworzeń

Dewastowanie świata przez człowieka

Brak harmonii między człowiekiem a światem

Postawa wobec pożądliwości

Potrzeba poznania swoich wewnętrznych zagrożeń

Umacnianie miłości przez nieuleganie pożądliwościom

Powiększanie zasług przez opieranie się złym skłonnościom

Szukanie umocnienia w walce ze złymi skłonnościami

Osłabianie pożądliwości

Człowiek pozbawiony daru wiedzy po grzechu Adama
Grzech Adama dotknął także sferę poznawczą człowieka

Trudności w przyznaniu się do niewiedzy przez człowieka

Pozorna niezależność poznania ludzkiego od sfery moralnej

Natura ludzka została osłabiona w swoich władzach i poddana niewiedzy

Błędy w dziedzinie religijnej

Błędne wyobrażenia o Bogu u Adama i Ewy

Ucieczka od Boga lub lekceważenie Go

Powstawanie licznych religii

Zwracanie się w stronę sekt i fałszywych religii

Podążanie za fałszywymi mesjaszami

Odrzucanie istnienia Boga

Różne formy bałwochwalstwa

Zła znajomość drugiego człowieka

Nieznajomość człowieka z przyczyn czysto naturalnych

Zawiniona nieznajomość drugiego człowieka

Zła znajomość samego siebie

Niepełne lub błędne poznanie tkwiącego w nas dobra i zła

Błędne odrzucanie istnienia duszy

Niedoskonałość poznania w dziedzinie moralnej

Pomyłki w poznawaniu dobra i zła

Złudne szukanie szczęścia w grzechu

Grzech hamujący intelektualny rozwój ludzkości

Błędy w naturalnym poznaniu ludzkim

Niszczenie dorobku intelektualnego

Lenistwo utrudniające dochodzenie do wiedzy

Niesprawiedliwość uniemożliwiająca rozwój wielu ludziom

Pycha utrudniająca zdobycie gruntownej wiedzy

Narażanie się na błędy przez pewność siebie

Niechęć do cudzych osiągnięć

Jezus Chrystus, Syn Boży i syn Maryi, jedynym ratunkiem dla ludzkości

Potrzeba Boskiego lekarza dla ocalenia ludzkości

Aktualność nauki o grzechu pierworodnym

Nowy Adam i Nowa Ewa dla ocalenia ludzkości

Jezus Chrystus – Odkupiciel i Zbawiciel

Zbawcze wcielenie

Jan Chrzciciel – poprzednik Zbawiciela

Maryja i św. Józef - Matka i opiekun Jezusa

Odwieczne Słowo prawdziwym Bogiem

Przyjęcie natury ludzkiej przez Syna Bożego

Dwie natury, lecz jedna Osoba w Jezusie Chrystusie

Błąd nestorianizmu

Boski pogromca grzechu, śmierci i szatana

Światłość unicestwiająca wszelki mrok

Wielki zwycięzca

Wybawiciel od grzechu

Zwycięzca kuszącego szatana

Umacniający szukających Jego pomocy w czasie pokus

Miłość wzrastająca w walce z pokusami

Zbawcza dzieła Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka

Zbawcze nauczanie Jezusa Chrystusa
Jezus – nauczyciel prowadzący ludzkość do Ojca

Rozbudzanie ufności przez ukazywanie Bożej miłości

Zbawiciel przykładem dla głosicieli Ewangelii

Przekazywanie słowa Bożego we własnej rodzicie

Owocność czytania i rozważania Pisma Świętego w rodzinach i małych grupach

Ewangelia wezwaniem do miłowania wszystkich ludzi

Miłość do człowieka okazywaniem miłości Chrystusowi

Miłość do wszystkich bez wyjątku ludzi, nawet do nieprzyjaciół

Miłować tak, jak Chrystus nas kocha

Jezus modli się i uczy nas modlitwy

Ulepszanie świata modlitwą

Modlitwa "Ojcze nasz"

Modlitewne wstawiennictwo Zbawiciela, Maryi i świętych

Pomoc Ducha Świętego w modlitwie

Wartość modlitwy wspólnotowej

Cudotwórcza działalność Chrystus Pana

Cud odpuszczania grzechów

Znaki Boskości i dokonującego się zbawienia

Znaki zapowiadające wyzwolenie człowieka z mocy śmierci

Zbawcza męka i śmierć krzyżowa Jezusa Chrystus

Uniemożliwienie zbawienia przez grzech

Śmierć Jezusa Chrystusa zbawczą ofiarą miłości

Miłość ujawniona w męce i śmierci Jezusa Chrystusa ratunkiem dla człowieka

Wynagrodzenie Ojcu za grzechy ludzkości przez Jezusa Chrystusa

Wybawiciel od "nadchodzącego gniewu Bożego"

Ofiara Jezusa Chrystusa uobecniana do końca świat

Nasze ofiarowanie się Ojcu niebieskiemu wraz z Chrystusem

Zstąpienie Jezusa Chrystusa do piekieł

Treść prawdy o zstąpieniu Jezusa Chrystusa do piekieł

Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem

Zmartwychwstanie zwycięstwem Chrystusa nad śmiercią

Pokonanie własnej śmierci przez zmartwychwstałego Chrystusa

Pokonanie naszej śmierci przez Zbawiciela

Pokonanie grzechu przez zmartwychwstanie Chrystusa

Wniebowstąpienie Chrystusa Pana

Wniebowstąpienie w ujęciu Pisma Świętego

Chwała Chrystusa zmartwychwstałego przed Jego wniebowstąpieniem

Przygotowanie nieba dla człowieka przez wniebowstąpienie Chrystusa

Wprowadzanie zbawionych do nieba przez Jezusa Chrystusa

Prawdziwa i realna obecność Chrystusa wśród nas po Jego wniebowstąpieniu

Nasz udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa

Pascha Jezusa Chrystusa

Chrzest wszczepieniem nas w misterium paschalne

Nasze uczestnictwo w zbawianiu świata

Nie ma wielu zbawicieli ani wielu ekonomii zbawienia
A. Jedność zbawczej ekonomii

1. Nie ma wielu wcieleń wiecznego Słowa

2. Nie ma odrębnej ekonomii zbawienia Logosu Boskiego i Logosu wcielonego

3. Nie ma ekonomii zbawczej Ducha Świętego, niezależnej od zbawczego działania wcielonego Słowa Bożego

B. Możliwość zbawienia się ludzi dobrej woli żyjących w religiach niechrześcijańskich na mocy jedynej ekonomii zbawienia

Kościół prowadzący do zbawienia

ZAŁOŻENIE KOŚCIOŁA PRZEZ CHRYSTUSA

1. Cel założenia Kościoła

2. Początki formowania się wspólnoty Kościoła

3. Dar Eucharystii dla rodzącego się Kościoła

4. Zesłanie Ducha Świętego mocą Kościoła

5. Tworzenie się Kościoła przez sakrament chrztu i bierzmowania

NATURA POWSZECHNEGO I APOSTOLSKIEGO KOŚCIOŁA

To my jesteśmy Kościołem

Natura Kościoła

Powszechność Kościoła

Różnica między Kościołem a społecznościami świeckimi

Widzialność i niewidzialność Kościoła

Apostolskość Kościoła

konieczność kościoła do zbawienia. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA

Konieczność Kościoła do zbawienia

Pełna przynależność do Kościoła

Niepełna przynależność do Kościoła

Przyporządkowanie do Kościoła

RÓŻNE POSŁUGI W KOŚCIELE

Wielość posług w jednym Mistycznym Ciele Chrystusa

Dary Ducha Świętego fundamentem różnych posług w Kościele

Znaczenie posług hierarchicznych dla Kościoła

Posługa świeckich w Kościele

Dobro wypływające dla Kościoła z posługi papieża

Potrzeba życia zakonnego dla Kościoła i świata

KOŚCIÓŁ — WSPÓLNOTA DĄŻĄCA DO JEDNOŚCI i JEDNOCZĄCA ŚWIAT W CHRYSTUSIE

Niszczenie jedności przez grzech

Jednoczenie ludzkości przez Chrystusa

Udział Kościoła w jednoczeniu świata w Chrystusie

SAKRAMENTALNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W CHRYSTUSIE i DUCHU ŚWIĘTYM

Chrystus i Duch Święty fundamentem jedności Kościoła

Sakramenty jednoczące różne odłamy chrześcijan

Jedność dzięki Eucharystii

JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA W PRAWDZIE i W DĄŻENIU DO WSPÓLNEGO CELU

Prawda objawiona jednocząca Kościół Chrystusa

Ślady prawdy objawionej w religiach pogańskich

Potrzeba dążenia do pełnej jedności w prawdzie

Nadzieja elementem jednoczącym Kościół

MIŁOŚĆ JEDNOCZY KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA

Jednocząca rola miłości do Boga

Możliwość miłowania Boga przez niechrześcijan

Miłość wzajemna czynnikiem jednoczącym Kościół

HIERARCHICZNA JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA

Jedność wokół następcy św. Piotra

Wielość więzów jednoczących Kościół

Pełna jedność Kościoła celem

ŚWIĘTOŚĆ KOŚCIOŁA

Świętość dzięki łasce Bożej

Zależność pełnej świętości Kościoła od naszej świętości

Kościół wyzwalający się z grzechu

Grzech zagrożeniem każdego człowieka w Kościele

KOŚCIÓŁ TWÓRCĄ KRÓLESTWA PRAWDY i MIŁOŚCI

Przekształcanie świata w Królestwo Boże

Różne formy budowania Królestwa Bożego

Tworzenie Królestwa Bożego przez głoszenie słowa Bożego

Ewangelizacja przez internet

Budowanie Królestwa Bożego przez dwie formy kapłaństwa

Sakramenty środkiem przemienienia i uświęcenia świata

POMOC KOŚCIOŁA W USUWANIU LUDZKICH CIERPIEŃ

Przyczyna istnienia cierpienia i śmierci

Chrystus wybawicielem z cierpienia i śmierci

Zobowiązanie Kościoła do niesienia pomocy cierpiącym

Dozwolone i niedozwolone sposoby usuwania cierpienia

KOŚCIÓŁ NIESIE Z CHRYSTUSEM KRZYŻ ZBAWIENIA

Zbawczy wymiar cierpienia złączonego z krzyżem Chrystusa

Krzyż drogą do radości zmartwychwstania

Cierpiący człowiek cennym skarbem dla Kościoła i świata

Umacnianie w cierpieniach przez sakrament chorych

Noszenie w ciele konania Chrystusa

Miłość cierpliwa w cierpieniu

Nadzieja w cierpieniu

Maryja darem Boga dla ludzkości

Maryja w odwiecznym Bożym Planie zbawienia

Stworzona w czasie zawsze istniała w umyśle i sercu Boga

Matka Zbawiciela zadająca klęskę szatanowi

Druga Ewa przynosząca ocalenie

Matka Najświętsza przykładem współdziałania z Bogiem

Poczęcie z Ducha Świętego. Dziewicze Macierzyństwo Maryi

Stałe dziewictwo Maryi

Matka Boga

Wzór dla apostolskiej działalności Kościoła

MATKA BOŻA KOCHAJĄCĄ MATKĄ KOŚCIOŁA i WSZYSTKICH LUDZI

Matka Kościoła i wszystkich ludzi

Niepokalane Serce Maryi symbol miłości

Przykład pełnej miłości troski o bliźnich

Maryja, nowy krzew gorejący

MARYJA – POŚREDNICZKA i SZAFARKA ŁASK

Pośrednictwo Maryi

Szafarstwo łask w odniesieniu do Maryi

Dawca łask i przyczyny wtórne

NIEPOKALANE POCZĘCIE i ŚWIĘTOŚĆ BOŻEJ RODZICIELKI

Jaką prawdę o Maryi ukazuje dogmat o Jej niepokalanym poczęciu?

Wolność od grzechu pierworodnego Maryi

Doskonały sposób odkupienia Maryi przez Chrystusa

Świętość Maryi

Maryja ujawnieniem potęgi działania Ojca, Syna i Ducha Świętego

MARYJA — CIERPIĄCA MATKA BOŻA

Serce przeszyte mieczem boleści

Zbawczy wymiar cierpienia Maryi

Matka współcierpiąca ze swoim Synem

Złączenie się wraz z Maryją z cierpieniami Jezusa - post

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Matka wzięta do nieba

Świętych obcowanie

Maryja wspomagająca nas z nieba w walce z szatanem

KULT BOŻEJ RODZICIELKI

Kult maryjny

Czy oddawana Maryi cześć umniejsza chwałę Trójcy Świętej?

Cześć oddawana Maryj nie umniejsza chwały Bożej

Pogłębianie miłości do Maryi

Czy można się modlić do Maryi?

ŻYCIE MARYI ODZWIERCIEDLENIEM HISTORII ZBAWIENIA

Etapy historii zbawienia

Związanie Maryi z okresem Starego Testamentu

Powiązanie Maryi z okresem ziemskiego życia Jezusa Chrystusa

Więź Maryi z Kościołem

Ukazywanie ostatecznego losu człowieka i Kościoła przez Maryję

Święta Maryjne

Maryja wzorem Życia i doskonałej modlitwy

 

Eschatologia - śmierć i wieczne istnienie

Śmierć
Istnienie duszy po śmierci

1. Śmierć nie zabija duszy

2. Dusza może istnieć bez ciała

3. Śmierć czasowym pozbawieniem życia ludzkiego ciała

4. Życie po śmierci nie jest istnieniem bez świadomości

5. Dusza po śmierci nie traci wolności ani swoich zdolności poznawczych

6. Śmierć przejściem do ostatecznego etapu istnienia człowieka

Różne postawy wobec śmierci

1. Unikanie myślenia o śmierci

2. Życie w paraliżującym strachu przed cierpieniem i śmiercią

3.Ufne patrzenie na śmierć

a) W śmierci spotkam Miłość, która mnie stworzyła, prowadziła, formowała

b) W godzinie konania nie opuści mnie Ten, który sam musiał umierać

c) Bóg wybrał moją śmierć

d) Zbawieni kochają nas i nie opuszczą nas w godzinie śmierci

e) Dobra Matka jest przy swych umierających dzieciach

f) Ci, którzy kochali nas za życia, nie opuszczają nas w chwili naszej śmierci

g) Pomoc aniołów, dusz czyśćcowych i całego Kościoła umierającym

4. Świadome przygotowywanie się na śmierć

a) Czuwanie, by nie brakło oliwy w naszych lampach, gdy nadejdzie Oblubieniec

b) Roztropność mędrca czekającego na śmierć

c) Modlitwa o dobrą śmierć

d) W obliczu śmierci szukać umocnienia w Chrystusie

e) Przez swoją śmierć dopełnić tych cierpień, których brakło Chrystusowi

 Usuwanie lub zmniejszanie lęków i niepokojów, wywoływanych przez myśl o śmierci

O śmierci dla tych, którzy jeszcze nie umierają

Wstęp

1. Nie pustka i nicość po śmierci, lecz życie i spotkania

2. Obawianie się cierpień poprzedzających śmierć

3. Cierpienie z powodu rozstania się z bliskimi przez śmierć

4. Smutek z powodu konieczności opuszczenia tego świata bez doprowadzenia do końca różnych spraw

5.A. Dzięki opiece Trójcy Przenajświętszej nikt nie umiera bez pomocy i w osamotnieniu.

5.B. Troska Maryi i innych mieszkańców nieba, by nikt nie umierał w opuszczeniu.

5.C. Pomoc ziemskiego Kościoła okazywana umierającym.

6. Niepokój o swoje zbawienie i zbawienie bliskich

7. Ufne przyjęcie czasu i rodzaju swojej śmierci

8. Modlitwa o dobrą śmierć dla siebie i dla innych ludzi

9. Pomaganie tym, którym grozi śmierć w rozpaczy

10. Żyć z Jezusem, aby w Nim i z Nim umrzeć

11. „Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”

 

Sąd szczegółowy po śmierci
1. Biblijne źródła nauki o sądzie szczegółowym
2. Życie ziemskie poddane szczegółowemu osądowi

a) Ujawnienie się stopnia naszego podobieństwa do Chrystusa

b) Odkrycie sposobu traktowania Chrystusa przez nas

c) Poznanie, czy Chrystus faktycznie był naszym Panem

d) Sąd z miłości

e) Rozliczenie się z naszego miłosierdzia

f) Miłość i miłosierdzie prawdziwe lub udawane

g) Sąd nad naszymi słowami

h) Wierność lub niewierność w małym

i) Rozliczenie się z talentów

j) Sąd zdaniem sprawy z naszego apostolstwa

3. Kto będzie nas sądził?

a) Bóg Sędzią

b) Zlekceważone słowo Boże naszym sędzią

4. Wieczna nagroda lub kara po sądzie szczegółowym

5. Sprawiedliwość sądu Bożego

a) Osąd Boży słuszny

b) Boga nie można oszukać

c) Sędzia znający serce człowieka

d) Sędzia, który wie, komu wiele dano

e) Nie ma względu na osobę

6. Miłosierdzie poprzedzające sprawiedliwość

a) Bogactwo Bożego miłosierdzia

b) Udzielanie przez miłosiernego Boga każdemu człowiekowi łaski wystarczającej do zbawienia

c) Miłosierdzie Boże pomagające nam w osiągnięciu jak największej wiecznej nagrody

d) Miłosierdzie powstrzymujące się od karania i dające czas na duchowe dojrzewanie

e) Miłosierdzie pragnące, aby sąd był dla nas jak najłagodniejszy

f) Miłosierdzie Boże ostrzegające przed konsekwencjami grzechu i przed szatanem

g) Miłosierdzie ostrzegające przed fałszerzami Bożej prawdy

Świadectwo porażonej przez piorun Glorii Polo o sądzie szczegółowym

Sąd ostateczny u kresu historii

1) Różnica między sądem szczegółowym i ostatecznym

2) Sąd ostateczny nie zmienia wiecznego wyniku sądu szczegółowego

3) Sprawiedliwość sądu ostatecznego

4) Miłosierdzie dla miłosiernych

5) „Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy osądzeni"? (1 Kor 11,31)

Czyściec
Biblijne podstawy wiary Kościoła w czyściec

Wiara Judy Machabejskiego w pośmiertne oczyszczenie z grzechów

Nauka Jezusa Chrystusa o możliwości odpuszczenia grzechów po śmierci

Istota czyśćca

Czyściec nie jest miejscem

Czyściec uwalnianiem się duszy po śmierci od następstw grzechów

Czyściec wyzwalaniem się miłości z resztek egoizmu

Tylko umierający w stanie łaski uświęcającej potrafią się oczyścić po śmierci

Sposób oczyszczania się duszy po śmierci

Ogień oczyszczający i ocalający

Nie jest to ogień fizyczny

Ogień czyśćca inny niż piekielny

Ogień czyśćca rozpalony przez łaskę i miłość

Ogień tęsknoty za służeniem z miłości Bogu

Sąd ostateczny a oczyszczenie

Nasza pomoc okazywana zmarłym
Odpusty

1. Pojawienie się praktyki zyskiwania odpustów

2. Istota i warunki odpustu zupełnego

3. Odpust częściowy i warunki uzyskania go

4. Odpust z okazji Roku Jubileuszowego 2000

 

Niebo wiecznym szczęściem

Istota szczęścia nieba

Wspólnota zbawionych

Konieczność miłości do zbawienia

Jakie życie, taka śmierć; jaka śmierć, taka wieczność

Dramat piekła

Grzech zagrożeniem zbawienia

Wieczne oddalenie potępionych od Boga

Problem ognia piekielnego

Zbawienie możliwe dzięki Chrystusowi

Pomoc Zbawiciela nieodzowna do nawrócenia się

Możliwość zbawienia dla nawracających się w chwili śmierci

Konsekwencje odkładania nawrócenia na późniejszy czas

Wieczny grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Miłosierdzie Boże ratujące przed piekłem

Bogactwo Bożego miłosierdzia

Udzielanie przez miłosiernego Boga każdemu człowiekowi łaski wystarczającej do zbawienia

Miłosierdzie Boże pomagające nam w osiągnięciu jak największej wiecznej nagrody

Miłosierdzie powstrzymujące się od karania i dające czas na duchowe dojrzewanie

Miłosierdzie pragnące, aby sąd był dla nas jak najłagodniejszy

Miłosierdzie Boże ostrzegające przed konsekwencjami grzechu i przed szatanem

Miłosierdzie ostrzegające przed fałszerzami Bożej prawdy

Przyjście Chrystusa w chwale — paruzja

Czas przyjścia Chrystusa w chwale

Znaki poprzedzające przyjście Chrystusa - Antychryst

Cel przyjścia Chrystusa w chwale

Nowe niebiosa i nowa ziemia

Konieczność czujności

Powszechne zmartwychwstanie ciał

Odzyskanie ciała przez dzięki zmartwychwstaniu

Czas zmartwychwstania ciał

Zmartwychwstanie zbawionych i potępionych

Tożsamość człowieka po śmierci i po zmartwychwstaniu

Maryja wniebowzięta zapowiedzią przyszłości

Oczekuję życia w przyszłym świecie

Królestwo Ojca

Rozkwit jak ziarnka gorczycy

Odnawiająca moc kwasu dobra

Duch Święty i Jego działanie

Duch Święty – nauka Katechizmu

Na czym polega zstąpienie Ducha Świętego?

Co znaczy, że nie ma zbawczej ekonomii Ducha Świętego niezależnej od działania Słowa Bożego?

Jakie znaczenie dla Kościoła miało zesłanie Ducha Świętego?

Kościół – świątynia Ducha Świętego – nauka Katechizmu

Kościół ukazany przez Ducha Świętego – nauka Katechizmu

Jak Duch Święty pomaga Kościołowi przekazywać prawdę objawioną?

Jakie znaczenie dla Kościoła i świata mają dary Ducha Świętego udzielane członkom Kościoła?

Co znaczy, że Chrystus i Duch Święty są fundamentem jedności Kościoła?

Jak spełnia się zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa “przypominanie” przez Ducha Świętego prawdy Bożej?

Dlaczego odpowiemy na sądzie za to, jak traktowaliśmy przypominanie nam Bożej prawdy?

W jaki sposób dokonuje się zapowiedziane przez Jezusa Chrystusa dawanie świadectwa przez Ducha Świętego?

W jakim znaczeniu głosiciel słowa Bożego jest narzędziem Ducha Świętego?

Dlaczego Ducha Świętego nazywamy Gościem naszej duszy?

Kiedy człowiek jest świątynią Ducha Świętego?

Kto pomaga człowiekowi modlić się pomimo jego słabości?

Jaką pomoc okazuje nam Duch Święty w modlitwie?

Jaki wpływ na rozmowę nas, dzieci Bożych, z Ojcem, ma Duch Święty?

Duch Święty pomagający nam modlić się – nauka Katechizmu

W jaki sposób Duch Święty chroni nas przed błędnymi wierzeniami?

Co znaczy, że Duch Święty jest fundamentem naszej świętości?

Jakimi cechami - według 1 Kor 13,1-10 - powinna się charakteryzować miłość udzielana przez Ducha Świętego?

O jakich owocach Ducha mówi Ga 5,22-23?

Na czym polegają natchnienia Ducha Świętego?

Co znaczy, że we wszystkich sakramentach spotykamy się z Chrystusem i z działającym Duchem Świętym?

Co znaczy, że dzięki sakramentom od naszego narodzenia aż do śmierci towarzyszy nam działanie Chrystusa i Ducha Świętego?

Jak należy traktować wszystkie dzieła Ducha Świętego?

Co znaczy, że zamieszkanie Ducha Świętego w nas nie jest bierne, lecz aktywne?

Do jakiej formy życia wzywa św. Jan w 1 J 3,16-18 wszystkich ożywionych przez Ducha Świętego?

Jaką rolę w usprawiedliwieniu człowieka spełnia Duch Święty?

Dlaczego sakrament bierzmowania nazywa się także sakramentem wylania Ducha Świętego?

Jakie znaczenie dla naszego zaangażowania się w życie Kościoła ma Duch Święty udzielany w sakramencie bierzmowania?

W jaki sposób może się ujawniać “gaszenie Ducha” i jakie są jego następstwa?

Na czym polega bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu?

Człowiek napełniony Duchem Pańskim

Komunia św. komunią z Duchem Świętym

Pomnożenie w nas daru Ducha Świętego dzięki Eucharystii

Duch Święty działający w Maryi – nauka Katechizmu

Duch Święty w liturgii - nauka Katechizmu

Duch Święty przygotowuje na przyjęcie Chrystusa - nauka Katechizmu

Duch Święty przypomina misterium Chrystusa – nauka Katechizmu

Duch Święty aktualizuje misterium Chrystusa – nauka Katechizmu

Komunia w Duchu Świętym – nauka Katechizmu

 Łaska Boża i siedem sakramentów

Sakramenty — znaki zbawczego działania Boga

Znaki zbliżającego się do nas Boga

Spotkanie z Chrystusem i Duchem Świętym w sakramentach

Zesłanie Ducha Świętego i Jego działanie w sakramentach

Bóg towarzyszący człowiekowi od jego narodzenia aż do śmierci

Sakrament chrztu świętego

NARODZENIE Z WODY i Z DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Narodzenie się z wody i z Ducha konieczne, by wejść do Królestwa Bożego

2. Żyć otrzymaną wiarą i miłością

3. Cechy prawdziwej miłości

KONIECZNOŚĆ CHRZTU DO ZBAWIENIA

1. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony

2. Możliwość zbawienia bez chrztu z wody

3. Chrzest pragnienia

4. Chrzest krwi

5. Los dzieci, które umarły bez chrztu

6. Sposób udzielania sakramentu chrztu

7. Charakter sakramentalny chrztu

8. Powszechne kapłaństwo wiernych

DUCH ŚWIĘTY OŻYWIA NAS BOŻYM ŻYCIEM

Ożywienie przez Ducha Świętego nowym życiem

Naśladowanie miłości Dawcy nowego życia

Niebezpieczeństwo uśmiercenia w sobie miłości Bożej

Podobieństwo do Boga przez życie Boże w człowieku

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

1. Sprawiedliwość darem Chrystusa

2. Obmycie, uświęcenie i usprawiedliwienie przez Ducha Świętego

3. Nowe życie odrodzonych i usprawiedliwionych przez łaskę

WIARA PROWADZĄCA DO USPRAWIEDLIWIENIA

1. Wiara angażująca całe życie jak wiara Abrahama

2. Wiara ujawniająca się w czynach

3. Bez uczynków wiara martwa jest

4. Problem usprawiedliwienia poza chrześcijaństwem

5. Usprawiedliwienie z wiary w przypadku małego dziecka

6. Przygotowanie się do chrztu człowieka dorosłego

JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI

1. Rzeczywiście stajemy się dziećmi Bożymi

2. Ujawnienie się w pełni łaski dziecięctwa Bożego

3. W Duchu Świętym możemy do Boga wołać: "Abba, Ojcze"

4. Konieczność dziecięcej postawy w życiu

5. Naśladowanie Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego

6. Doskonałość na wzór doskonałości Ojca niebieskiego

Sakrament bierzmowania

Zstępowanie Ducha Świętego

Pobudzanie do miłości apostolskiej przez Ducha Świętego

Charakter sakramentalny bierzmowania

Najświętszy Sakrament - Eucharystia

SAKRAMENT REALNEJ OBECNOŚCI CHRYSTUSA

Ustanowienie Eucharystii

Nie symboliczna, lecz realna i prawdziwa obecność Chrystusa

Przeistoczenie

Stałe przebywanie Jezusa Chrystusa pośród nas

Wartość adorowania Najświętszego Sakramentu

SAKRAMENT JEDNOŚCI

Zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem dzięki Komunii św.

Pożywienie dla duszy

Zadatek przyszłego zmartwychwstania chwały

Posiadanie łaski uświęcającej warunkiem przystępowania do Komunii św.

Komunia św. duchowa

Nic nie może zastąpić spotkania z Chrystusem w Eucharystii

EUCHARYSTIA ZBAWCZĄ OFIARĄ

Przeszłość i przyszłość uobecniająca się w Eucharystii

Uobecnienie ofiary krzyżowej

Obecność Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie

Udział kapłana i wszystkich wiernych w ofierze Chrystusa

Dar ofiarny składany Ojcu niebieskiemu

Życie ofiarą czystą i nieskalaną

Rezygnacja z własnej woli ofiarą składaną Bogu

Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie

Zespolenie całego życia z ofiarą eucharystyczną

Zobowiązujące przymierze z Bogiem

Kult świętych

Omówienie Encykliki św. Jana Pawła II o Eucharystii "Ecclesia de Eucharistia"

"Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w Chwale"

 

1. Powody napisania przez Jana Pawła II encykliki o Eucharystii "Ecclesia de Eucharistia"

Kościół żyje dzięki Eucharystii

Bogactwo Eucharystii powodem napisania encykliki

Osobiste przeżycia Jana Pawła II motywem wydania encykliki eucharystycznej

Potrzeba głoszenia zdrowej nauki o Eucharystii z powodu szerzących się błędów

2. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezus Chryste

Kontakt z Ofiarą Krzyżową Jezusa Chrystusa dzięki Eucharystii

Przed ofiarą krzyżową ustanowiona Eucharystia tę ofiarę uobecnia

Podwójny dar: Osoby Zbawiciela i Jego zbawienia

Trwające dzieło naszego Odkupienia

Ciało wydane za nas i Krew Jezusa wylana dla naszego zbawienia

Jedna i ta sama zbawcza ofiara

Ofiara złożona Ojcu Niebieskiemu i odwzajemniona przez Niego

Możliwość uczestniczenia w zbawczej Ofierze Chrystusa

Ofiara Jezusa Chrystusa i nasze duchowe ofiary

Realna obecność Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego dzięki przeistoczeniu

3. Zmartwychwstały Chrystus żyje wiecznie

Nasze spotkanie z żyjącym na zawsze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem

Prawdziwe spotkanie z Chrystusem dzięki Eucharystii

Zmartwychwstały Chrystus obecny substancjalnie pośród nas

Tajemnica przeistoczenia: żywy Chrystus pośród nas

Obecność substancjalna Chrystusa dzięki przeistoczeniu

Wyjątkowość przemiany zwanej przeistoczeniem

Niepełne lub błędne wyjaśnianie tajemnicy przeistoczenia: transfinalizacja i transsignifikacja

Tajemnica Bożej miłości

4. Komunia Święta – Zmartwychwstały Jezus żyjący w nas

Jezus żyjący w nas dzięki Komunii św.

Ofiarowanie siebie przez Jezusa Ojcu i nam

Podtrzymywanie w nas życia Bożego przez Komunię św.

Zjednoczenie z Jezusem Chrystusem przez Komunię św.

Komunia św. komunią z Duchem Świętym

Pomnożenie w nas daru Ducha Świętego dzięki Eucharystii

Komunia prawdziwie święta

5. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale

"Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Eschatologiczny wymiar Eucharystii"

Ten, "Który jest, i Który był i Który przychodzi" (Ap 1,4)

Paruzja w czasie celebrowania każdej Mszy św.

Eucharystia przedsmakiem nieba

Pokarm umacniający w nas życie wieczne

Zadatek naszego przyszłego zmartwychwstania

Jedność ze zbawionymi dzięki Komunii św.

Źródło radości i pokoju

Nasze włączenie się w hymn wdzięczności i uwielbienia mieszkańców nieba

Eucharystia źródłem nadziei na lepszą przyszłość.

Pewność, że powstaną "nowe niebiosa i nowa ziemia"

Nadzieja skłaniająca do ulepszania wszystkiego

Działanie według wzoru Chrystusa

Sakrament pojednania

Sakrament pojednania ratunkiem dla grzesznika

1. Grzech zerwaniem jedności z Bogiem i utratą nadprzyrodzonego życia

2. Niemożliwość uwolnienia się od grzechu i jego skutków o własnych siłach

3. Ustanowienie sakramentu pojednania dla usunięcia grzechu

4. Znak Bożego miłosierdzia

5. Sens spowiadania się z grzechów ciężkich i lekkich

Dlaczego spowiedź przed kapłanem a nie przed samym Bogiem?

1. Możliwość udzielenia pomocy przez spowiednika

2. Problem rozgrzeszenia ogólnego

3. Przebaczenie grzechów bez spowiedzi

Przebaczenie grzechów i potrzeba ciągłego nawracania się

Przebaczenie grzechów łaską i przemianą człowieka

Nawrócenie koniecznością

Przebaczenie grzesznemu człowiekowi i uświęcenie go przez łaskę Bożą

Sakrament pojednania wezwaniem do budowania królestwa Bożego

1. Przemienianie świata przez wszystkich uczniów Chrystusa

2. Tworzenie warunków godnych człowieka

3. Wyzwalanie człowieka z różnych form zła i cierpienia

4. Pomoc osamotnionym

Warunki dobrej spowiedzi

1. Rachunek sumienia || 2. Żal za grzechy || 3. Mocne postanowienie poprawy || 4. Spowiedź szczera || 5. Zadośćuczynienie
Dobry rachunek sumienia
Żal za grzechy

1. Doskonały żal z miłości do Boga

2. Żal nadprzyrodzony niedoskonały

3. Doskonalenie żalu za grzechy

Postanowienie poprawy

1. Postanowienie poprawy ogólne i szczegółowe

2. Pomoc spowiednika w pracy nad sobą

3. Obrona przed zniechęceniem się

4. Doskonalenie się w słabości

Postanowienie zastępowania zła dobrem

1. Zwalczanie pychy pokorną miłością i wdzięcznością

2. Hojność usuwaniem chciwości

3. Czysta miłość przeciwieństwem nieczystości

4. Życzliwość pokonująca zazdrość

5. Umiar i duch służenia przez ofiarę usuwaniem łakomstwa

6. Łagodność usuwająca gniew

7. Miłość aktywna i ofiarna pomocą w pokonywaniu lenistwa

Szczere i odważne wyznanie grzechów

1. Pełne przyznanie się do swojej winy

2. Skutki zatajenia grzechu

3. Grzechy zapomniane

Zadośćuczynienie po odpuszczeniu grzechów

1. Przebaczenie grzesznikowi i uświęcenie go przez łaskę Bożą

2. Istota i znaczenie zadośćuczynienia

3. Sposoby zadośćuczynienia

4. Pokuta sakramentalna

PRZYGOTOWANIE SIĘ DO SPOWIEDZI - RACHUNEK SUMIENIA

Prawdziwa ocena siebie przed Bogiem

1. Uznanie się za grzesznika konieczne do uświęcenia się

2. Poznanie swoich możliwości służenia Bogu i ludziom

3. Rachunek sumienia przed nieskończoną Miłością i Prawdą

4. Poznanie swojej winy i nieskończonego miłosierdzia Bożego

5. Przygotowywanie się do zadań chrześcijańskich przez poznanie siebie

Ocena naszej wiary i miłości

1. Życie uformowane przez wiarę i miłość do Boga

2. Miłość więzią doskonałości

3. Doskonała miłość według "Hymnu o miłości"

4. Błogosławieństwa wskazaniem miłości doskonałej

5. Życie oparte na owocach Ducha

6. Zagrożenie miłości przez wadę główną

7. Miłość wobec nastrojów i dążenia do przyjemności

8. Autentyczna miłość do siebie

Poznanie głównych zagrożeń naszej miłości

1. Analizowanie tego, na czym nam bardzo zależy, sposobem poznania siebie

2. Odkrywanie, kogo lubimy lub nie lubimy, poznawaniem siebie

3. Poznawanie przyczyn rozdrażniania nas przez innych sposobem poznawania siebie

4. Co kryje się za naszym wydawaniem pieniędzy?

5. Przejawy pychy

6. Ujawnianie się chciwości

7. Nieczystość

8. Zazdrość i jej objawy

9. Brak umiaru w jedzeniu i piciu

10. Gniew niszczący miłość

11. Lenistwo obejmujące różne sfery życia

POMOC DEKALOGU W RACHUNKU SUMIENIA
A. Pomoc Bożych przykazań w dążeniu do nieba

B. Największe przykazanie miłości ukazane bardziej szczegółowo

1. Miłość do Boga

2. Miłość do bliźniego

3. Bóg chce miłować w nas i przez nas

4. Chrystus umacnia naszą miłość

C. Przeprowadzanie rachunku sumienia według Dekalogu i grzechów głównych

1. Kilka pożytecznych pytań

2. Zastanowienie się nad grzechami głównymi

D. Przykazania Boże I - III

E. Przykazania Boże IV - X

Sakrament namaszczenia chorych

Sakrament dla chorych i osłabionych wiekiem

Sposób udzielania sakramentu namaszczenia chorych

Łaski udzielane w sakramencie chorych

Co przygotować na przyjście księdza?

Kapłaństwo

Cel i zadania posługi kapłańskiej

Trzy stopnie kapłaństwa

Dary Ducha Świętego uzdolnieniem do posługi kapłańskiej

Sens celibatu kapłańskiego

Problem święcenia kobiet

Sakrament małżeństwa

 

PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO – NARZECZEŃSTWO

1. Dążenie do świętości przygotowywaniem się do małżeństwa

2. Przejawy miłości narzeczeńskiej

3. Doskonalenie miłości narzeczeńskiej

4. Zło współżycia przedmałżeńskiego i "małżeństw na próbę"

5. Problem "par" młodzieżowych

6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów

 MAŁŻEŃSTWO JAKO SAKRAMENT

1. Szafarz sakramentu małżeństwa

2. Małżeństwo bez obecności kapłana - "uważnienie" małżeństwa

3. Nieważność małżeństwa

4. Łaski udzielane w sakramencie małżeństwa

NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

1. Powody nierozerwalności małżeństwa

2. Problem oddalenia żony z powodu "nierządu" (Mt 19,9)

3. Unieważnienie małżeństwa

4. Problem nierozerwalności małżeństw chrześcijan niekatolików

5. Nierozerwalność małżeństw pogańskich

6. Separacja małżeńska

MIŁOŚĆ PŁODNA

1. Powołanie małżonków do współdziałania ze Stwórcą

2. Grzech przerywania ciąży

3. Przekazywanie życia i jedność małżeńska

4. Powołanie małżonków bezdzietnych

5. Odpowiedzialne rodzicielstwo

6. Grzeszna postawa antykoncepcyjna

7. Przyczyny niechęci do posiadania dzieci

8. Grzechy współżycia małżeńskiego

9. Metody naturalne a postawa antykoncepcyjna

NATURALNE METODY PLANOWANIA POCZĘĆ. (Opracowane przez doktor Małgorzatę Kotnis-Telesińską)

1. Metoda termiczna

2. Metoda śluzowa

3. Metoda objawowo-termiczna

4. Niezawodność metod naturalnych

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYCHOWANIE DZIECI

1. Nie tylko przekazanie życia, ale i wychowanie

2. Wychowanie religijne

3. Uczenie dziecka modlitwy

4. Troska o moralny rozwój dziecka

5. Włączanie dziecka w życie Kościoła

ŚWIĘTOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

1. Małżeństwo drogą do świętości

2. Miłość może zawsze wzrastać

3. Boski Oblubieniec i Oblubienica-Kościół wzorem dla małżonków

MIEJSCE MAŁŻEŃSTWA i RODZINY W KOŚCIELE

1. Powołanie małżonków do budowania Kościoła

2. Udział rodziny w posłudze prorockiej

3. Udział rodziny w funkcji kapłańskiej

4. Udział rodziny w funkcji pasterskiej

PRZYKAZANIA BOŻE DROGOWSKAZEM W ŻYCIU

Przejdź do przykazania:  I   II   III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

Streszczenie
A. Pomoc Bożych przykazań w dążeniu do nieba

B. Najwyższe przykazanie miłości ukazane bardziej szczegółowo

1) Miłość do Boga

2) Miłość do bliźniego

3) Bóg miłuje w nas

4) Chrystus umacnia naszą miłość

C. Przeprowadzanie rachunku sumienia według "Dekalogu" i grzechów głównych

1) Kilka pożytecznych pytań

2) Zastanowienie się nad grzechami głównymi

PIERWSZE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną"
Streszczenie

A) Pierwszeństwo Boga w naszym życiu

B) Wiara w jednego Boga

1) Konieczność pogłębiania wiary

2) Grzechy przeciwko wierze

a) Zaniedbywanie pogłębiania wiary

b) Niewiara

c) Zwątpienie

d) Ateizm

e) Agnostycyzm

C) Nadzieja pokładana w Bogu

1) Potrzeba nadziei

2) Grzechy przeciw nadziei

a) Zuchwała nadzieja

b) Rozpacz

c) Dążenie tylko do celów ziemskich

D) Miłość do Boga

1) Przejawy miłości do Boga

a) Kierowaniem się wolą Bożą w życiu

b) Spotykanie się z Bogiem

2) Grzechy przeciw miłości Bożej

a) Obojętność

b) Niewdzięczność

c) Oziębłość

d) Lenistwo duchowe

e) Nienawiść do Boga

E) Służenie z miłością jedynemu Bogu

1) Sposoby służenia Bogu

a) Adoracja

b) Modlitwa

c) Ofiara

d) Przyrzeczenia i śluby

2) Grzechy przeciwne służbie jedynemu Bogu

a) Zabobon

b) Bałwochwalstwo

c) Wróżbiarstwo

d) Praktyki magiczne

e) Kuszenie Boga

f) Świętokradztwo

g) Symonia

DRUGIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga twego nadaremno"
Streszczenie
A) Świętość Bożego imienia

B) Modlitwa właściwym sposobem wypowiadania imienia Bożego

1) Znaczenie modlitwy

2) Powody zaniedbywanie modlitwy

3) Zniekształcanie modlitwy przez wady

C) Przekazywanie Ewangelii wyrazem szacunku dla Bożego imienia

1) Potrzeba głoszenia Dobrej Nowiny

2) Głoszenie Ewangelii życiem i słowem

a) Zaniedbywanie przekazywania Ewangelii swoim życiem

b) Zaniedbywanie głoszenia Ewangelii w swojej rodzinie

c) Zaniedbywanie głoszenia Ewangelii poza środowiskiem rodzinnym

3) Niewłaściwe postawy głosicieli słowa Bożego

a) Eksponowanie siebie

b) Zaniedbywanie przygotowania się do Ewangelizacji

c) Lekceważenie łaski, modlitwy, ofiary

d) Niedostrzeganie dobra i prawdy u innych

e) Niedocenianie apostolskiego trudu innych

f) Głoszenie słowa Bożego bez słuchania go

g) Fanatyzm i brak szacunku dla ludzkiej wolności

h) Fragmentaryczne głoszenie Ewangelii

i) Głoszenie Ewangelii z niewłaściwą intencją

D) Grzeszne posługiwanie się imionami świętymi

1) Wymawianie imienia Bożego nadaremno

2) Niepotrzebne przysięganie

3) Bluźnierstwo

4) Przekleństwo

5) Krzywoprzysięstwo

6) Wiarołomstwo

TRZECIE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
Streszczenie

A. DNI ŚWIĘTE

1. Potrzeba istnienia dni szczególnie poświęconych Bogu

2. Niedziela dniem Pańskim

a) Wspomnienie dzieła stworzenia

b) Pamiątka zmartwychwstania Chrystusa

c) Dzień zapowiadający przyjście Chrystusa w chwale

3. Dzień daru Ducha Świętego

4. Święta nakazane

B. OBOWIĄZEK ŚWIĘTOWANIA NIEDZIELI I DNI ŚWIĄTECZNYCH PRZEZ UDZIAŁ W EUCHARYSTII

1. Dobro rodzące się z udziału w Eucharystii

a) Spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym

b) Udział w zbawczej ofierze Chrystusa

c) Umacnianie się Kościoła

d) Wspólnotowa modlitwa Kościoła

e) Umocnienie duchowe wiernych

f) Pogłębienie wiary

g) Umacnianie nadziei

h) Rozpalenie miłości

i) Pomaganie oddalonym od Boga i duszom czyśćcowym

j) Odnawianie całego stworzenia

k) Udzielanie pomocy całemu światu

l) Przygotowanie się do zadań chrześcijańskich

2. Obowiązek uczestniczenia we Mszy św. pod grzechem ciężkim

a) Zobowiązanie przypominane przez Kościół

b) Sposób spełnienia obowiązku uczestniczenia w Eucharystii

3. Pełne uczestnictwo w Eucharystii

a) Aktywna modlitwa we wspólnocie

b) Słuchanie słowa Bożego z wiarą i z chęcią nawrócenia się

c) Składanie siebie w ofierze z Chrystusem dla zbawienia świata

d) Przystąpienie do Stołu Pańskiego

4. Powody opuszczania Mszy św.

C. POGŁĘBIANIE ŻYCIA DUCHOWEGO W DNIU PAŃSKIM

1. Medytacja w duchu wdzięczności nad tajemnicami wiary

2. Okazja do umocnienia życia religijnego dzieci

3. Dzień szczególnej modlitwy

4. Rozwijanie tęsknoty za spotkaniem z Panem

5. Pielgrzymki do sanktuariów

D. Dzień radości i wypoczynku przed Panem

1. Radość trwała i nietrwała

2. Konieczność powstrzymywania się od zbędnych prac

a) Prace zbędne i prace konieczne

b) Sam Bóg przykładem wypoczynku

c) Przyroda przykładem

d) Harmonia między pracą, modlitwą i wypoczynkiem

3. Dobre wykorzystanie wolnego czasu i właściwy wypoczynek

4. Wypoczynek na wzór Boga i w Bogu

5. Przypominanie sobie Stwórcy i stworzeń

6. Lepsze spojrzenie na siebie i na swoją aktywność

7. Życie kulturalne

8. Przyczyny niewłaściwego wypoczywania i zbędnej pracy w niedzielę

E. Dzień pogłębiania więzów rodzinnych i budowania wspólnoty

1. Pogłębianie więzów rodzinnych

2. Budowanie wspólnoty braterskiej

F. Okazywanie miłosierdzia w dniu Pańskim

1. Dobroć na wzór Jezusa

2. Eucharystia wezwaniem do okazywania miłości i miłosierdzia

3. Sposób przeżywania niedzieli, aby doskonaliła się miłość

4. Miłość i miłosierdzie autentyczne i konkretne

5. Radość nagrodą za prawdziwą miłości

G. Prawne zapewnienie prawa do wolnego dnia
CZWARTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Czcij ojca twego i matkę twoją"
Streszczenie

A. Rodzina darem Boga i szkołą życia

B. Szacunek i miłość dzieci względem rodziców

1. Potrzeba otaczania rodziców czcią i miłością

2. Trudności młodzieży w okresie dojrzewania

C. Miłość rodziców do dzieci

1. Przekazywanie życia

2. Troska o dzieci i ich wychowanie

3. Przyczyny niewłaściwego wychowywania dzieci

D. Miłość wzajemna małżonków

1. Zagrożenia miłości małżeńskiej

2. Sposoby ratowania i rozwijania miłości małżeńskiej

E. Włączenie się chrześcijanina w życie Kościoła

 

F. Zobowiązania wobec ojczyzny i całej rodziny ludzkiej
PIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie zabijaj"
Streszczenie

A. Dar życia

1) Wielkość daru życia

2) Grzechy przeciwko życiu

a) Zabójstwo

b) Narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo

c) Eutanazja

d) Zabójstwo dziecka w łonie matki

e) Współdziałanie w przerywaniu ciąży

f) Eksperymenty na embrionach

g) Samobójstwo

B. Troska o duszę i życie Boże w człowieku

1) Życie Boże w człowieku

2) Rozwijanie życia Bożego

3) Unikanie grzechu niszczącego życie Boże

4) Nie zabijać głosu sumienia

5) Unikanie gorszenia bliźnich

C. Troska o życie i zdrowie fizyczne

1) Potrzeba troski o ciało

a) Leczenie właściwymi środkami

b) Badania naukowe dla dobra człowieka

2) Grzechy przeciwko życiu i zdrowiu fizycznemu

a) Niszczenie zdrowia

b) Torturowanie

c) Terroryzm

d) Okaleczanie ludzkiego ciała

e) Problem przeszczepiania narządów

D. Tworzenie warunków życia godnych człowieka

1) Szanowanie praw i godności człowieka

2) Unikanie wojen

3) Troska o klimat pokoju i radości

a) Radość i pokój

b) Cierpliwość

c) Uprzejmość

d) Dobroć i łagodność

e) Wierność

f) Opanowanie

g) Zaufanie i wiara w człowieka

h) Rozbudzanie nadziei na zwycięstwo dobra

4) Usuwanie lub zmniejszanie ludzkiego cierpienia

5) Wyzwalanie z poczucia osamotnienia

6) Ulepszanie świata przez pracę

E. Szanowanie ciała zmarłych
SZÓSTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie cudzołóż"
Streszczenie

A. Złączenie sfery seksualnej z miłością do Boga i do człowieka

1. Miłość czysta powołaniem człowieka

2. Dobro rodzące się z czystości

a) Integracja osoby

b) Wolność wewnętrzna

c) Pokój wewnętrzny

d) Głęboka przyjaźń

e) Oglądanie Boga

B. Dążenie do pełnej czystości

1. Czystość darem i cnotą

2. Formy czystości

3. Chrystus i Maryja wzorem czystości

4. Potrzebne opanowywania popędów

C. Specyfika czystości małżeńskiej

1. Miłość do Stwórcy i służenie Mu

2. Budowanie prawdziwej jedności małżeńskiej

3. Wyraz miłości do mogącego się począć nowego człowieka

D. Grzechy przeciwko miłości czystej, wiernej i otwartej na nowe życie

1. Egoistyczne posługiwanie się sferą seksualną

2. Współżycie małżeńskie sprzeczne z miłością

3. Odłączanie współżycia seksualnego od stwórczego planu Boga

4. Niewłaściwa regulacja poczęć

5. Sztuczne zapłodnienie

6. Cudzołóstwo

7. Rozwód

8. Poligamia

9. Kazirodztwo

10. Życie w wolnych związkach

11. Stosunki przedmałżeńskie i” małżeństwa na próbę”

12. Gwałt

13. Prostytucja

14. Czyny homoseksualne

15. Pornografia

16. Nieczystość wewnętrzna

E. Przyczyny grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu
SIÓDME PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie kradnij"
Streszczenie

A. Troska o sprawiedliwy podział dóbr

1. Świat dla wszystkich

2. Prawo do własności prywatnej

3. Troska o sprawiedliwy podział dóbr

4. Konieczność wspierania biednych

5. Pomoc narodom ubogim

6. „Nie samym chlebem żyje człowiek”

B. Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu

1. Kradzież

2. Okradanie człowieka z czci i godności

3. Zatrzymywanie rzeczy pożyczonych

4. Przywłaszczanie sobie rzeczy znalezionych

5. Bogacenie się przez oszustwo

6. Narażanie na straty przez niedotrzymywanie umów

7. Niszczenie cudzej i wspólnej własności

8. Egoistyczne używanie swojej własności

9. Hazard

10. Dewastowanie przyrody

11. Niewłaściwe traktowanie zwierząt

C. Obowiązek naprawiania wyrządzonego zła
ÓSME PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu"
Streszczenie

A. Obowiązek szukania prawdy i trwania przy niej

1. Szukanie prawdy w dziedzinie religijnej

2. Przyjęcie Chrystusa-Prawdy

3. Postępowanie według poznanej prawdy

B. Świadczenie o prawdzie

1. Szerzenie prawdy słowem

2. Świadczenie o prawdzie życiem

3. Ukazywanie prawdy i piękna dziełami sztuki

4. Środki masowego przekazu na usługach prawdy

C. Grzechy przeciwko ósmemu przykazaniu

1. Brak miłości do prawdy

a) Podatność na zwodzenie

b) Obojętność na prawdę

c) Relatywizm moralny

d) Mylenie swoich pragnień z głosem sumienia

e) Selektywne przyjmowanie prawd objawionych

f) Lekceważenie wezwania do nawrócenia

g) Odrzucenie prawdy o istnieniu Boga

2. Milczenie, gdy miłość nakazuje mówić

a) Mówienie wymagane przez miłość do Boga

b) Miłość do bliźniego domagająca się mówienia

Podnoszenie na duchu

Pożyteczne i życzliwe rozmowy

Konieczna obrona

Potrzeba ostrzeżenia

Podzielenie się odkrytą prawdą

Upomnienie braterskie

c) Mówienie lub milczenie z miłości do siebie

3. Mówienie tego, co miłość nakazuje przemilczeć

a) Szkodzenie przez szerzenie nieprawdy

Oszczerstwo

Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo

Kłamstwo

Manipulowanie ludzkimi osądami i ocenami

Pochopne posądzanie bliźnich

Obłuda i udawanie

Świadome szerzenie herezji

b) Szkodliwe mówienie prawdy i tego, co niepotrzebne

Ujawnianie tajemnicy

Obmowa

Donosicielstwo

Niepotrzebna krytyka

Kpina, ironia i ośmieszanie

Wulgarne poniżanie bliźnich

Skłanianie do zła pochlebstwami

Lekkomyślne przyrzekanie

Samochwalstwo

Zabieranie czasu swoim mówieniem

Brak koniecznej ciszy

Niebezpieczeństwo gadulstwa

c) Odpowiedzialność przed Bogiem za każde słowo

D. Konieczność naprawienia krzywd wyrządzonych słowem
DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie pożądaj żony bliźniego swego"
Streszczenie

A. Potrzeba miłości doskonałej, ogarniającej całego człowieka

1. Miłość Boża w człowieku

2. Miłość kierująca wolą

3. Umysł na usługach miłości

4. Miłość a uczucia

5. Słowa, czyny i gesty ujawniające miłość

6. Talenty i charyzmaty na usługach miłości

7. Sfera seksualna podporządkowana miłości

B. Pożądanie zagrożeniem dla bezinteresownej miłości

1. Rozdwojenie serca ludzkiego po grzechu pierworodnym

a) Rozbieżność między pragnieniami i czynami

b) Dobre pragnienia w sercu ludzkim

c) Pożądliwość po grzechu pierworodnym

Pożądliwość ciała, oczu i pycha życia

Bunt "ciała" wobec "ducha"

Pożądanie sprzeczne z rozumną miłością

d) Dobrowolne opowiadanie się po stronie dobra lub zła

2. Pobudzanie do grzesznych czynów przez pożądliwość

a) Dobre działanie wewnętrzne i zewnętrzne

b) Złe wewnętrzne lub zewnętrzne działanie

c) Świadome i wolne wewnętrzne działania podlegają ocenie moralnej

d) Możliwy jest grzech czysto wewnętrzny

e) Sama pożądliwość nie jest jeszcze grzechem

f) Serce siedzibą moralnego wymiaru osobowości

g) Czysta miłość ma rządzić sercem ludzkim

h) Chrystus daje moc odnoszenia zwycięstwa nad pożądliwością

3. Możliwość rozbudzania lub osłabiania pożądliwości

a) Wpływ środowiska na ludzką pożądliwość

b) Wzmacnianie pożądań przez szatana

c) Wpływ świadomych i dobrowolnych czynów ludzkich na wzrost lub osłabianie dobrych i złych skłonności

C. Zobowiązania wynikające z dziewiątego przykazania

D. Środki prowadzące do czystej i bezinteresownej miłości

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE DEKALOGU
"Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego"
Streszczenie

A. Źródła pożądania tego, co należy do bliźniego

1) Nie każde pragnienie dóbr bliźniego jest grzechem

2) Zazdrość i chciwość rodzi złe pożądanie

B. Zło rodzące się z pożądania dóbr bliźniego

1) Źródło przemocy i nieuczciwości i kradzieży

2) Niszczy pokój i radość

3) Zniewala wewnętrznie

4) Uniemożliwia pełną jedność z Bogiem

5) Utrudnia kontemplowanie Boga

C. Uwalnianie się od pożądliwych pragnień

1) Ukrzyżować ciało z jego namiętnościami

2) Rozwijać ubóstwo duchowe i zmniejszać przywiązanie do materii

3) Życzliwa i hojna miłość zamiast chciwości i zazdrości

4) Dziękować za posiadane dary

5) Ufać Opatrzności zamiast bogactwu

6) Pragnąć Dobra Najwyższego – Boga

7) Pragnąć szczęścia prawdziwego – wiecznego

DĄŻENIE DO ŚWIĘTOŚCI

Powszechne powołanie do świętości, a życie zakonne

Powołanie wszystkich do świętości

Specyfika świętości zakonnej

Potrzeba życia zakonnego dla Kościoła i świata

UŚWIĘCANIE SIĘ PRZEZ WYPEŁNIANIE WOLI OJCA JAK MARYJA

Świętość wypełnianiem woli Bożej

DOSKONAŁOŚĆ NA WZÓR DOSKONAŁOŚCI OJCA NIEBIESKIEGO

"Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski"

Być jak Ojciec niebieski, który daje wszystko

Przebaczać tak, jak czyni to Bóg, nasz Ojciec

NAŚLADOWANIE CHRYSTUSA UŚWIĘCANIEM SIĘ

Świętość naśladowaniem Chrystusa

Wzór doskonałego przebaczenia

Miłość ofiarna

Naśladowanie wewnętrznych postaw Jezusa Chrystusa

Obecność naśladowanego Chrystusa w nas

Środki pomagające nam lepiej naśladować Chrystusa

ULEGŁOŚĆ DUCHOWI ŚWIĘTEMU

Źródło świętości w Duchu Świętym

Duch Święty fundamentem naszej świętości i świętości Kościoła

Duch przebaczenia

Natchnienia Ducha Świętego pobudzaniem do miłości

ROZWIJANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
Dary Ducha Świętego według "Katechizmu"
ROZWIJANIE OWOCÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Owoce Ducha Świętego

Rozwijanie owoców Ducha Świętego

Podążanie za doskonałością Maryi

Przebaczająca Matka

"Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy"

Radość, której Maryja nie szukała

Miłująca Boga ponad wszystko

UŚWIĘCANIE SIĘ PRZEZ MIŁOŚĆ DO BOGA I DO CZŁOWIEKA

Miłość największym przykazaniem Bożym

Miłość rozlana przez Ducha Świętego świętością

Miłość do wszystkich naszym powołaniem

1. Miłość do Boga wypełnianiem Jego woli

2. Miłość do człowieka troską o niego i obdarowywaniem go

3. Miłość przekraczająca uczucia

4. Miłość ponad uczuciem niechęci

5. Miłość nawet do nieprzyjaciół

Oczyszczanie miłości z grzechów i niedoskonałości

Świętość pełną miłości służbą człowiekowi

Miłość do bliźniego koniecznym elementem świętości

Troska o rozwój bliźniego

Rozwój intelektualny i moralny

Religijny rozwój

Pomaganie dzieciom we wszechstronnym rozwoju

Odpowiedzialność Kościoła za rozwój każdego człowieka

Służenie innym otrzymanymi talentami

Co w naszym życiu jest talentem, z którego trzeba nam się będzie rozliczyć na sądzie?

Jak kochający człowiek posługuje się swoimi uzdolnieniami?

Troska o prawdziwą miłość

1. Cel nie uświęca złych środków

2. Miłość nie dąży do złych celów

3. Miłość pragnie jak największego dobra i najmniejszego zła

4. Usuwanie wątpliwości, aby nie popełniać błędów i czynić jak najwięcej dobra

5. Miłość w obliczu samego zła

Miłość wobec cierpienia

1. Pojawienie się cierpienia według Pisma Świętego

2. Grzech ciągle rodzi cierpienie

3. Miłość Boża wobec ludzkiego cierpienia

4. Wykorzystywanie cierpienia do wzrostu duchowego i zbawienia świata

5. Współczucie jednym ze sposobów zmniejszania cierpienia

6. Bóg otrze każdą łzę

Dążenie do miłości ukazanej w Hymnie o miłości

 

POSTĘPOWANIE WEDŁUG "DEKALOGU" KONIECZNE DO ŚWIĘTOŚCI

Przykazania:  I   II   III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X 

 

ŚWIĘTOŚĆ UKAZANA W "BŁOGOSŁAWIEŃSTWACH"

Błogosławieństwa miłością doskonałą

O "Błogosławieństwach" 1

O "Błogosławieństwach" 2

Grzech

UNIKANIE GRZECHÓW I BLISKICH OKAZJI DO GRZECHÓW

O unikaniu grzechów
Zło grzechu Adama i każdego grzechu

Grzeszne nieposłuszeństwo

Naruszenie Bożego ładu

Zanik miłości

Nieufność wobec Boga i zlekceważenie Go

Pełne pychy dążenie do wielkości

Zerwanie przyjaźni z Bogiem

Grzech Adama wyjątkowo wielką winą

Grzech zamieraniem miłości

1. Zło grzechu pierwszych rodziców

2. Grzech prawdziwym złem

3. Zaniedbanie dobra złem

Grzech świadomą i dobrowolną decyzją

1. Nieświadome zło nie może być grzechem

2. Grzech ukryty we wnętrzu człowieka

3. Różnica między grzechem ciężkim i lekkim

4. Brak świadomości brakiem winy

5. Zależność stopnia winy od stopnia świadomości i dobrowolności

6. Zależność stopnia winy od rodzaju złego czynu

Ocena ciężaru grzechów. Różnica między grzechem ciężkim i lekkim

1. Istota grzechu ciężkiego i lekkiego

2. Zasady pomagające odkryć ciężar popełnionego grzechu

B. ZALEŻNOŚĆ CIĘŻARU GRZECHU OD ŚWIADOMOŚCI

1. Wpływ na stopień winy znajomości zła czynu przed popełnieniem grzechu

2. Ocena zła czynu po jego popełnieniu a stopień winy

3. Cierpienie z powodu grzechów popełnionych dawno

C. CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE WOLNOŚĆ DZIAŁANIA i ZMIENIAJĄCE CIĘŻAR GRZECHU

1. Wpływ emocji na stopień winy

2. Przymus fizyczny i moralny a stopień winy

3. Wpływ przyzwyczajeń i nałogów na stopień winy

Grzech zagrożeniem zbawienia
Nie popaść w grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Wieczny grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Konsekwencje odkładania nawrócenia na późniejszy czas

 

POKUSA

1. Różnica między grzechem a pokusą

2. Źródła pokus

3. Grzech a szukanie przyjemności

4. Grzech a popędy

5. Bóg nie kusi do złego

6. Dobro rodzące się z opierania się pokusom

USUWANIE GRZECHÓW GŁÓWNYCH

Grzechy główne:

Pycha

Chciwość

Nieczystość

Zazdrość

Brak umiaru w jedzeniu i piciu

Gniew

Lenistwo

O usuwaniu grzechów głównych

Sumienie

KIEROWANIE SIĘ SUMIENIEM I FORMOWANIE GO KONIECZNE DO UŚWIĘCENIA SIĘ

Sumienie elementem wyróżniającym człowieka pośród stworzeń

Sumienie przeduczynkowe i pouczynkowe

Czynniki wpływające na funkcjonowanie sumienia

Potrzeba kształtowanie sumienia

Różne sposoby funkcjonowania sumienia

Sumienie prawidłowe, czyli wrażliwe

Sumienie niewrażliwe, czyli szerokie

Sumienie skrupulackie

SUMIENIE I PRAWO MORALNE

"Drzewa poznania dobra i zła"— obiektywny porządek moralny "

Nakazy i zakazy Boga wyrazem Jego troski o życie i szczęście człowieka

Przyjaźń z Bogiem i szanowanie Jego porządku warunkiem życia i szczęścia

Respektowanie porządku ustalonego przez Boga

Stosowanie się do dobrze poznanych praw natury

Respektowanie norm moralnych

Konieczność dobrego poznania praw moralnych

Nie ustala się zasad moralnych, lecz się je odczytuje

Obiektywny charakter dobra i zła

Nakazy i zakazy Boga wyrazem Jego troski o życie i szczęście człowieka

Konieczność respektowanie porządku ustalonego przez Boga

Stosowanie się do dobrze poznanych praw natury

Respektowanie norm moralnych

Konieczność dobrego poznania praw moralnych

Nie ustala się zasad moralnych, lecz się je odczytuje

Niebezpieczeństwo stosowania etyki sytuacyjnej

Sumienie odczytujące normy moralne

Sumienie elementem wyróżniającym człowieka pośród stworzeń

Sumienie przeduczynkowe i pouczynkowe

Czynniki wpływające na funkcjonowanie sumienia

Kształtowanie sumienia

Sumienie prawidłowe, czyli wrażliwe

Sumienie niewrażliwe, czyli szerokie

Sumienie skrupulackie

ŚRODKI POGŁĘBIAJĄCE NASZĄ ŚWIĘTOŚĆ

Spotkania z Chrystusem w sakramentach

Modlitwa

Słuchanie i rozważanie słowa Bożego

Bezinteresowny czyn

MODLITWA

Jak zorganizować dzień modlitwy w szczególnych intencjach?

Jezus uczy nas modlitwy

Ulepszanie świata modlitwą

Modlitwa "Ojcze nasz"

Modlitewne wstawiennictwo Zbawiciela, Maryi i świętych

Pomoc Ducha Świętego w modlitwie

Wasze modlitwy są Mi potrzebne

Potęga modlitwy

Jakie znaczenie ma modlitwa?

Modlitwa – oręż w walce z szatanem

Modlitwa jest zawsze skuteczna

Na modlitwę nigdy nie jest za późno

Modlitwa nie może być tylko dodatkiem do życia

Jak się modlić?

Uświadomić sobie Bożą obecność

Modlić się sercem

W ciszy i skupieniu

Jak odmawiać "Credo", aby stało się żywą modlitwą?
Jak nauczyć się modlitwy zwanej rozważaniem?

 

Modlitwa Najświętszej Maryi Panny
Przykład modlitwy uwielbienia i wstawiennictwa

Przykład modlitwy uwielbienia

Przykład modlitwy wstawienniczej

Maryja modląca się ze wspólnotą Kościoła

Modlitwa w wieczerniku z Maryją

Wartość modlitwy wspólnotowej

Maryja — mistrzyni w modlitwie kontemplacyjnej

Modlitewne odczytywanie woli Bożej przez Maryję

Modlitwa kontemplacyjna

Różaniec
Różaniec szkołą modlitwy kontemplacyjnej

Różaniec wnikaniem sercem i umysłem w tajemnice radości, światła, bólu i chwały

Modlitwa kontemplowania oczyma i sercem Maryi niepojętej miłości Boga

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne

Tajemnice światła

Tajemnice bolesne

Tajemnice chwalebne

Różaniec kontemplacją połączoną z uwielbieniem i błaganiem

Modlitwa kontemplowania oczyma i sercem Maryi niepojętej miłości Boga

Różaniec złączeniem się z wiecznym "Magnificat" Maryi

Różaniec modlitewnym błaganiem z Maryją i przez Maryję

Prostota i bogactwo modlitwy różańcowej

Wartość elementów tworzących modlitwę różańcową

Zapowiedź tajemnicy różańcowej

Słuchanie słowa Bożego

Milczenie

Modlitwa Ojcze nasz

Modlitwa Zdrowaś Maryjo

Dziesięciokrotne powtarzanie modlitwy Zdrowaś Maryjo

Modlitwa: Chwała Ojcu

Akt strzelisty po Chwała Ojcu

Koronka

Rozpoczęcie modlitwy różańcowej

Zakończenie różańca

Tygodniowy cykl różańca

Wartość modlitwy różańcowej według Listu Apostolskiego Jana Pawła II

Rosarium Virginis Mariae

Skupienie całej uwagi na Jezusie Chrystusie

Stałe przypominanie istotnych treści Dobrej Nowiny przez tajemnice różańcowe

Środek pomagający katechizować i ewangelizować

Oręż w walce z herezjami

Przemiana i uświęcenie życia przez Różaniec

Różaniec rozwija modlitwę kontemplacyjną

Zespalanie modlitwy z całym naszym życiem dzięki Różańcowi

Doskonalenie uczestnictwa w liturgii przez medytacje różańcowe

Różaniec modlitwą pomagającą odbudować jedność Kościoła

Modlitwa integrująca rodziny

Różaniec modlitwą przynoszącą pokój

Wyjątkowa skuteczność Różańca

Pomoc medytacji różańcowych w poznaniu tajemnicy człowieka

Modlitwa Pańska - Ojcze nasz

O co prosimy Boga w modlitwie „Ojcze nasz”? (2) (3) (4)

Modlitwa Pańska "Ojcze nasz" – nauka Katechizmu

Modlitwa Pańska – wezwania – nauka Katechizmu

"Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością" – nauka Katechizmu

"Ojcze!" – nauka Katechizmu

Ojcze nasz

Ojcze "nasz" – nauka Katechizmu

"Nasz" Ojcze

"Któryś jest w niebie" – nauka Katechizmu

"Święć się imię Twoje" – nauka Katechizmu

Ojcze nasz "Przyjdź Królestwo Twoje" – nauka Katechizmu

"Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi" – nauka Katechizmu

Ojcze nasz – "Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj" – nauka Katechizmu

"Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" – nauka Katechizmu

Odpuść nam nasze winy..." – nauka Katechizmu

"...jako i my odpuszczamy naszym winowajcom" – nauka Katechizmu

"Nie wódź nas na pokuszenie" – nauka Katechizmu

"Ale nas zbaw ode Złego" – nauka Katechizmu

Doksologia końcowa – nauka Katechizmu

Modlitwa Ojcze nasz, odmawiana w czasie Różańca

Pełnia królestwa Bożego

Modlitwa o rozszerzanie się królestwa Bożego

ROZWAŻANIA O BOGU, ZBAWIENIU I DOSKONAŁOŚCI ŻYCIA

 

Rozważanie Ewangelii według św. Łukasza
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

 Rozważania na różne tematy

 

Polepszanie mojego sposobu rozmawiania z ludźmi

 

Konieczność jednoczenia świata rozbitego przez grzech

Niszczenie jedności i wspólnoty przez grzech

Środki budowania wspólnoty i jedności dane nam przez Jezusa Chrystusa

Wzajemne obdarowywanie się budowaniem wspólnoty

Rola uczuć w budowaniu wspólnoty

Twórczy charakter spotkań z ludźmi

 

ROZMOWY ZBLIŻAJĄCE LUDZI DO SIEBIE LUB WYWOŁUJĄCE PODZIAŁY

Słowa dzielą lub zbliżają ludzi

Rozmowy jednoczące lub oddalające ludzi wzajemnie od siebie

Jezus Chrystus uczy, jak prowadzić dobre rozmowy

Ujawnianie się w słowach szacunku, miłości albo lekceważenia

W czasie rozmów ujawnia się szacunek albo lekceważenie

Zewnętrzne znaki ukazują szacunek i miłość lub ich brak

Potrzeba wewnętrznego i uzewnętrznianego słuchania

Nie ma dialogu bez autentycznego wewnętrznego słuchania

Słuchanie musi być zewnętrznie ujawnione

Nasze reakcje na słowa rozmówcy ujawniają słuchanie lub jego brak

Właściwie reagować na każde słowo

Konieczność ujawniania rozumienia drugiego człowieka

Nie tylko słuchanie, lecz i rozumienie

Informowanie rozmówcy, jak go zrozumieliśmy

Ujawnianie współodczuwania

Co rozmówca chce nam ujawnić: swoje poglądy czy przeżycia?

W czasie dyskusji nawiązujemy do poglądów rozmówcy

Zauważanie przeżyć rozmówcy

Zrozumienie stanu uczuciowego rozmówcy

Ujawniać współodczuwanie

Być uważnym na pośrednie sposoby ujawniania swoich przeżyć

Nie przypisywać komuś odczuć, których w nim nie ma

Współodczuwanie warunkiem nawiązania głębokiego kontaktu z drugim człowiekiem

Przewidywać, jakie uczucia wywołujemy w rozmówcy swoim zachowaniem się i słowami

W czasie rozmów zawsze wywołujemy w innych jakieś uczucia

Wywoływane przez sposób rozmawiania uczucia łączą lub dzielą ludzi

Rozmowy wywołujące przyjemne uczucia

Przyczyny przykrych uczuć pojawiających się w czasie rozmów

Podstawowe formy zachowania się w czasie rozmów

Mój sposób mówienia i prowadzenia rozmów
Świadomie lub nieświadomie prowadzimy rozmowy w określony sposób

Mamy swoje nawyki dotyczące rozmawiania

Nawyki mogą być pożyteczne lub szkodliwe

Konieczność uświadomienia sobie, jak rozmawiamy z ludźmi

Różne sposoby mówienia i rozmawiania

Ciągłe opowiadanie

Krytykowanie

Żartowanie

Omawianie różnych sytuacji i zachowań ludzkich

Rozwiązywanie KONFLIKTÓW

 

WYZWALANIE LUDZI Z POCZUCIA OSAMOTNIENIA

 

BŁĘDNE NAUKI

 INNE

Różne tematy

Świadectwo porażonej przez piorun Glorii Polo o sądzie po śmierci

Ewangelizacja przez internet