Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


DLACZEGO SPOWIEDŹ PRZED KAPŁANEM A NIE PRZED SAMYM BOGIEM?


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


DLACZEGO SPOWIEDŹ PRZED KAPŁANEM A NIE PRZED SAMYM BOGIEM?

Nikt nie może sam, o własnych siłach wyzwolić się z grzechów, przywrócić sobie utraconej łaski i doprowadzić się do zjednoczenia z Bogiem. Może tego dokonać tylko Bóg. Jezus Chrystus ustanowił sakrament, który naprawia zło wyrządzone przez grzech. W swej mądrości Chrystus przewidział, że spowiedź uszna przed kapłanem, choć uciążliwa, będzie skutecznym środkiem odnawiania człowieka oraz pobudzania go do zerwania z grzechem i do odnawiania życia.

1. Jakie korzyści możemy mieć z tego, że spowiadamy się nie tylko przed samym Bogiem, ale również przed kapłanem? Jk 5,16; Ga 6,1-2

Głośne przyznanie się do swoich win przed Bogiem i przed człowiekiem wymaga wielkiej pokory, stanowiącej formę pokuty za popełnione zło, a w wielu wypadkach, czynnik powstrzymujący przed nowymi grzechami. Spowiedź przed kapłanem stanowi okazję do dialogu, mogącego mieć duży wpływ na zmianę życia. Wskazane jest zatem znalezienie sobie jednego, stałego spowiednika, aby mógł on lepiej nas poznać i udzielić nam odpowiednich rad. Jeśli spowiednik nas nie zna, zgodnie z zaleceniami nowego obrzędu pokuty, na początku wyznania grzechów powinniśmy się przedstawić, podając wiek, stan, ewentualnie rodzaj wykonywanych zajęć i to, co uważamy za wskazane powiedzieć kapłanowi. Ułatwi to udzielenie mu odpowiedniego pouczenia. Pomoże też w tym kapłanowi prawdziwe i odważne przedstawienie stanu swojej duszy, różniące się od wyznania kilku grzechów przeczytanych w książeczce. Aby ułatwić kapłanowi nawiązanie z nami dialogu i sprawowanie kierownictwa duchowego, należy przystępować do sakramentu pojednania wtedy, gdy nie ma wielkiego tłoku przy konfesjonałach. Ułatwimy spowiednikowi kierownictwo duchowe i przez to, że przypominamy mu rady, jakich on sam lub inny kapłan nam już kiedyś udzielił, jak je potraktowaliśmy, jakie przyniosły owoce itp. Dobrze jest powiedzieć spowiednikowi, jakie jest nasze szczegółowe postanowienie poprawy, jakiego zła chcemy szczególnie unikać, a jakie dobro — rozwijać.

2. Kiedy może być udzielone rozgrzeszenie ogólne, bez uprzedniego wyznania grzechów?

Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia, tzn. większej liczbie osób bez uprzedniego wyspowiadania się, tylko wyjątkowo, np. w czasie katastrofy, wojny, czyli wtedy, gdy niemożliwe jest odbycie spowiedzi indywidualnej. Ci jednak, którym udzielono takiego rozgrzeszenia, zobowiązani są do wyznania swoich grzechów przed kapłanem przy najbliższej okazji. Różnego rodzaju nabożeństwa pokutne nie zastępują spowiedzi indywidualnej, gdyż nie są tym samym, co sakrament pojednania. Mają one na celu lepsze przygotowanie się do pojednania z Bogiem i Kościołem, a także podkreślenie wspólnotowego charakteru pokuty.

3. Kto może dostąpić przebaczenia wszystkich grzechów bez przystąpienia do sakramentu pojednania? 1 J 1,8-2,2

Jeśli ktoś nie zna sakramentu pokuty, ten może dostąpić odpuszczenia wszystkich, nawet najcięższych grzechów, o ile - pod wpływem łaski Bożej, o której może sam nic nie wiedzieć - pojawi się w nim szczery żal za grzechy, wypływający z miłości. Także osoba znająca sakrament pojednania może mieć przebaczone wszystkie przewinienia bez spowiedzi, jeśli nie ma okazji przystąpić do tego sakramentu, a szczerze, z miłości do Boga żałuje za swoje grzechy. Każdy, kto ma zamiar przystąpić do sakramentu pokuty w przyszłości, dostępuje przebaczenia wszystkich grzechów już w momencie, gdy — kierowany wielką miłością do Boga — żałuje za nie. Z tego względu ważne jest częste przepraszanie Pana za nasze przewinienia, np. przy wieczornej modlitwie, przez świadome odmawianie słów: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"