Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kościół wierzy we wniebowzięcie Maryi, będące nagrodą za Jej życie wierne Bogu.

1. Co znaczy, że Maryja została wzięta do nieba i co zapowiada to wydarzenie? Ap 12,1

Życie Maryi było ściśle powiązane z Chrystusem. Była z Nim od poczęcia Go aż do śmierci krzyżowej (por. Łk 1,26-38; J 19,25). Uwielbiony Chrystus chciał odwdzięczyć się swej Matce za Jej miłość, dlatego wziął Ją do nieba, gdzie przebywa w chwale z ciałem i duszą. Jej wniebowzięcie było przejściem do nowego cielesno-duchowego życia, które wierzący i kochający Boga osiągną po zmartwychwstaniu. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny nie rozstrzyga problemu Jej śmierci. Nie wiadomo zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały nie umierając, lecz „zasypiając", jak głosi wschodnia tradycja.

2. Na czym polega świętych obcowanie? Ap 8,2-4

Kościół jest ludem Bożym, jedną rodziną. Niektórzy należący do tej rodziny żyją jeszcze na ziemi, inni osiągnęli już zbawienie lub doznają oczyszczenia w czyśćcu. Świętych obcowanie to duchowa łączność istniejąca między wiernymi na ziemi, zbawionymi i duszami w czyśćcu. Wszyscy oni tworzą jedną wspólnotę wzajemnie się miłującą i wspierającą. Kult świętych stanowi wyraz naszej miłości do nich. Zbawieni zaś i dusze w czyśćcu okazują nam swoją miłość przez wstawianie się za nami u Boga. Szczególnie troszczy się o nas Matka Najświętsza.

3. Co znaczy, że Maryja pomaga nam zwyciężać zło i walczyć z szatanem? Rdz 3,14-15

Matka Boża jest niewiastą z Księgi Rodzaju nienawidzącą zła. Jej „potomstwo" zaś — to Chrystus, prawdziwy Bóg i człowiek, oraz wszyscy Jego naśladowcy walczący ze złem, szatanem i jego sprzymierzeńcami, czyli z ludźmi nienawidzącymi prawdy i dobra. Szatan usiłuje nas odwrócić od dobra i prawdy i pogrążyć w złu i nienawiści, zakłamaniu, grzechu. Chrystus, Maryja i wszyscy Ich czciciele przeciwstawiają się szatanowi prawdą i miłością. Zbawiciel i Jego Niepokalana Matka pragnę wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu, zła i zakłamania.

Swoją modlitwą Maryja pomaga nam zwyciężać zło w sobie i w innych. Wstawia się za nami, abyśmy pokonali grzech, szatana i otrzymali wieczne zbawienie. Także swoim przykładem pomaga nam tak żyć, aby nie popaść w niewolę grzechu i dojść do świętości.

Bronią w walce z szatanem jest przede wszystkim prawda Ewangelii oraz przykład prawdziwej miłości. Zakłamanie można zwalczać tylko prawdą, nienawiść zaś, egoizm i grzech — bezinteresowną miłością. Przez naśladowanie dobroci Chrystusa i Jego Matki pokonuje się istniejące w nas i w świecie zło. Kto w modlitwie zwraca się do Matki Najświętszej, ten z pewnością otrzyma siły potrzebne do walki ze złem i szatanem, ten zostanie uzdolniony do budowania królestwa prawdy, dobra, miłości i pokoju.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"