Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Bóg bliski człowiekowi


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Bóg w niebie i na ziemi

Kiedy poznajemy jakiegoś człowieka, pragniemy wiedzieć, gdzie mieszka, gdzie można go spotkać itp. Podobne pytanie nasuwa się w odniesieniu do Boga: Gdzie On przebywa? Zastanówmy się nad tym zagadnieniem.

1. Gdzie jest Bóg? Mt 5,16; Dz 17,27n

Objawienie poucza, że Bóg, nasz Ojciec, jest w niebie (Mt 5,16) i tam ma dążyć człowiek pragnący na wieki spotkać się ze swoim Stwórcą. Mieszkanie Boga w niebie nie oznacza, że jest On daleko od nas. Św. Paweł poucza: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,27n). Bóg jest wszędzie przez swoją wszechobecność. Znaczy to że przez swoją wszechmoc stwarzającą jest obecny w każdym swoim stworzeniu. Bóg widzi również nas i wszystkie stworzenia. Inaczej mówiąc jest wszędzie obecny przez swoje nieskończenie doskonałe poznanie.

2. W jaki sposób można na ziemi spotkać Boga? Mt 28,20; Ef 3,17; Mt 18,20; Mt 25,40

Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, który wstąpił do nieba, dał obietnicę: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). I istotnie Zbawiciel pozostał z nami – realnie i prawdziwie – pod postaciami eucharystycznymi. Można Go nie tylko spotykać na adoracji Najświętszego Sakramentu, ale i zjednoczyć się z Nim dzięki Komunii św. Również pozostałe sakramenty umożliwiają nam spotykanie się z Bogiem, który udziela nam zbawczych łask.

Syn Boży, odwieczne Słowo Boże, jest też obecny jako Prawda w swoim słowie. Możemy Go przyjąć, kiedy z wiarą przyjmujemy objawioną prawdę. Dzięki wierze Jezus Chrystus może w nas zamieszkać, jak tego życzy wszystkim wiernym św. Paweł: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach” (Ef 3,17).

Z Bogiem, Zbawicielem, można się spotkać, gdy gromadzimy się w imię Jezusa Chrystusa, jak On sam to obiecał słowami: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Na ziemi możemy nie tylko spotykać się z Bogiem, lecz również okazywać Mu miłość. Jesus powiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

3. Kiedy Bóg mieszka w człowieku? J 14,23; 1 Kor 3,16n; 6, 19

Bóg, który jest w niebie, może przyjść do człowieka i zamieszkać w jego duszy. Może ją przeniknąć i upodobnić do siebie, jak czyni to ogień z metalem wrzuconym w jego płomienie. Jezus Chrystus obiecał to wszystkim miłującym Go, którzy żyją według Jego nauki. „W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Tak więc serce człowieka może stać się miejscem zamieszkania dla Ojca, dla Syna Bożego i dla Ducha Świętego.

Trzecia Osoba Boska pragnie traktować duszę i ciało człowieka jako swoją świątynię (por. 1 Kor 3,16n; 6, 19), w której bydzie składany kult „w Duchu i prawdzie” (por. J 4,24), w której z Jego natchnienia – pomimo naszej słabości – będzie się wznosiła ustawiczna modlitwa (por. Rz 8,26) i składana będzie Bogu ofiara (por. Rz 12,1) polegająca na rezygnacji z własnej woli, aby wypełniać tylko wolę Bożą: tylko to, „co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” (por. Rz 12,2).

Jezus Chrystus wyraźnie określił warunek, który musi być spełniony, aby Bóg mógł mieszkać w człowieku. Tym warunkiem jest miłowanie Boga przez wypełnianie nauki Chrystusa. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). Bez miłości nie można spotkać się z Bogiem-Miłością.

4. Jak rozumieć prawdę, że wszechobecny i niezmienny Bóg może przyjść i zamieszkać w duszy człowieka?

Niezmienny Bóg jest wszędzie obecny przez swoją wszechmoc stwórczą i przez swoje poznanie. Żadne stworzenie nie może się oddalić od tej wszechmocy, gdyż przestałoby istnieć. Nikt też nie może się ukryć przed Bożym poznaniem. Psalmista pyta: „Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? (Ps 139,7).

Bóg pragnie być w nas obecny jeszcze w inny, doskonalszy sposób: przez swoją miłość. Na to jednak człowiek musi wyrazić zgodę. Kiedy dobrowolnie spełnia Boże przykazania, kiedy zachowuje naukę daną przez Chrystusa i według niej kształtuje swoje życie, wówczas Bóg jest w nim obecny przez łaskę miłości. Ogarnięty Bożą miłością człowiek przeniknięty jest Bogiem jak powietrze zapachem rozlanego różanego olejku.

Przychodzenie Boga do człowieka nie polega na przestrzennym przemieszczaniu się przez Stwórcę. Bóg istnieje poza wszelką przestrzenią. Jego przychodzenie nie jest też jakąś Jego przemianą. To, co Pismo św. nazywa „przychodzeniem” Boga, jest w rzeczywistości przyciągnięciem człowieka do Boga, przeniknięciem człowieka przez Boga, który jest wszędzie, lecz jako miłość przebywa tylko w sercach prawdziwie kochających. Można to zilustrować wnikaniem promieni słonecznych do mieszkań. Kiedy świeci słońce, jego promienie oświetlają wszystko za wyjątkiem mieszkań, w których okna są zasłonięte kotarami lub żaluzjami. Promienie słoneczne ogarniające domy wnikną jednak momentalnie do wnętrz tych mieszkań, w których okna zostaną odsłonięte.

W podobny sposób Bóg przychodzi i zamieszkuje w człowieku. Kiedy – pobudzony przez łaskę Bożą – pragnie on kochać, wtedy pozwala się całkowicie przeniknąć Bożej miłości i Bóg-Miłość przebywa w nim i kocha w nim. Poucza o tym Katechizm słowami: „Gdy wierzymy w Jezusa Chrystusa, mamy udział w Jego misteriach i zachowujemy Jego przykazania; sam Zbawiciel przychodzi, by miłować w nas swojego Ojca i swoich braci, naszego Ojca i naszych braci” (por. KKK 2074).


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"