Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Nieskończoność Bożej doskonałości


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Bóg nieskończenie doskonały

Doskonałość Boskiego bytu

Istota Boskiego bytu jest nieskończenie doskonała. Przez to Bóg różni się od stworzeń posiadających doskonałości w stopniu ograniczonym. Doskonałością bytu Boskiego jest jego prostota, wieczność, niezmienność. Tą prostą, wieczną i niezmienną naturą Boga jest Miłość.

Doskonałości stworzeń w Bogu w stopniu najwyższym

Każda doskonałość, jaka ujawnia się w stworzeniach, w Bogu ma swoje źródło, dlatego musi w Nim istnieć w stopniu nieskończenie wielkim. Nie ma w stworzeniach takiej dobrej cechy, która Bogu - Przyczynie, nie istniałaby w stopniu nieskończonym. 

Doskonała życie

W Bogu istniej nieskończona pełnia życia. Każda forma życia wegetatywnego, zmysłowego, duchowego, jakie znamy, zawdzięcza swoje istnienie Temu, który jest samym Życiem.

Doskonałe poznanie

Poznanie Boże jest absolutne, nieskończone, obejmujące wszystko. Poznaje On doskonale swoją nieskończoną naturę oraz wszystkie stworzenia. Dla Niego nie ma przeszłości ani przyszłości, dlatego zna On w pełni przyszłość wszystkich stworzeń.

Miłość nieskończenie doskonała

Miłość Osób Trójcy Świętej jest nieskończenie doskonała. Bóg w sposób doskonały kocha także stworzenia, a więc i nas ludzi. Tę doskonałą miłość Boga, ujanwioną w Jezusie Chrystusie, można by opisać słowami św. Pawła: "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje..." (1 Kor 13,4-8)

Świętość nieskończenie doskonała 

Absolutną i nieskończoną doskonałością odznacza się świętość Boga. Posiada On przede wszystkim świętość ontologiczną, która odróżnia Go od sworzeń. W Bogu znajdują się w stopniu nieskończonym także wszystkie doskonałości określane przez nas jako świętość moralna. A więc Bóg kocha w sposób pełny, jest dobry, życzliwy, cierpliwy, miłosierny wobec nas, współczujący, czuły, delikatny, prawdomówny, pokorny itd. Nie ma w dobrych i świętych ludziach takiej cechy, której Bóg nie posiadałby w nieskończonym stopniu.

Działanie absolutnie doskonałe

Działania Boże odznaczają się absolutną doskonałością, gdyż opierają się na nieskończonej wiedzy. Wszechmoc Boga sprawia, że może On w doskonały sposób zrealizować każde zamierzenie swojej Mądrości.

Utożsamianie się Bożych doskonałości

Wszystkie doskonałości w Bogu utożsamiają się ze sobą, stanowiąc Jedyny absolutnie prosty Byt. Nieskończoną Doskonałością Boga jest Jego Miłość, w której zawiera się cala pełnia Boskiego bytu.

Doskonałość wyklucza jakiekolwiek braki

Doskonałość nie dopuszcza braków. W Bogu nie ma więc żadnych niedoskonałości, ograniczeń. Nie ma braków w Jego Miłości, w Jego świętości, w Jego poznaniu, w Jego działaniu itp.

Bóg jest pełnią Bytu. Jako nieskończenie doskonały Bóg nie może dążyć do większej doskonałości, do której usiłują się zbliżyć byty stworzone, ani też działać w sposób niedoskonały, który byłby sprzeczny z Jego naturą. 


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"