Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Świętość pełną miłości służbą człowiekowi


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


ŚWIĘTOŚĆ SŁUŻBĄ CZŁOWIEKOWI

Człowiek dążący do świętości naśladuje Chrystusa, wypełnia wolę Bożą i ciągle doskonali swoje odniesienie do bliźnich.

1. Jakiego sposobu odnoszenia się do bliźnich wymaga świętość? Mt 25,40; 7,12

Świętość to miłość nie tylko do Boga, ale też i do człowieka, w którym zauważa się brata. Chrystus poucza nas, że służąc bliźniemu - Jemu służymy. Nie można kochać Boga nie miłując bliźniego, jak to stwierdza św. Jan słowami: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,19-21). Miłość do bliźniego polega na trosce o jego wszechstronny rozwój: fizyczny, umysłowy, moralny, religijny itp.

2. W jaki sposób powinniśmy się troszczyć o fizyczny rozwój drugiego człowieka? Jk 2,14-17; por. Mt 25,31-40

Troska o fizyczny rozwój człowieka polega na zapewnieniu mu warunków koniecznych do życia, a więc - jedzenia, mieszkania, odzieży, lekarstw itp. Troską należy otoczyć nie tylko własne rodziny, lecz również wszystkich, którzy żyją w nędzy bez żadnych środków do życia. Każdy człowiek, szczególnie zamożny, i każde bogate państwo odpowiada za śmierć głodową tysięcy ludzi na świecie. Podobny obowiązek spoczywa zwłaszcza na wierzących w Chrystusa.

3. Na czym polega troska o intelektualny i moralny rozwój drugiego człowieka? 2 Tm 4,1-5

Pomoc materialna nie jest jedyną pomocą, jaką można okazać człowiekowi. Prawdziwa miłość obdarowuje drugiego także prawdą, gdyż jest ona konieczna do jego rozwoju intelektualnego. Rozwojowi moralnemu sprzyja poznawanie właściwych norm moralnych, szczególnie Ewangelii Chrystusa i zetknięcie się z dobrym przykładem innych.

4. W jaki sposób można się troszczyć o religijny rozwój bliźnich? Mt 28,19-20

Do pełnego rozwoju osobowości człowieka konieczna jest wiara w Chrystusa i głęboka miłość do Niego. Dlatego też prawdziwa troska o pełny rozwój bliźniego przejawia się również w umacnianiu jego przyjaźni ze Zbawicielem.

5. Co znaczy, że rodzice odpowiadają za wszechstronny rozwój swoich dzieci? Ef 6,4; Mt 18,5-6

Miłość bliźniego przejawia się w trosce o jego wszechstronny rozwój. Niektórzy rodzice nie dostrzegają jednak konieczności zabezpieczenia swoim dzieciom takiego rozwoju. Nieraz myślą tylko o dobrach materialnych, zabezpieczają dzieciom wykształcenie, zapominając równocześnie o ich rozwoju religijnym, o tym, że kluby sportowe, ogniska plastyczne i lekcje języków obcych nie zapewniają wiecznego zbawienia. Rodzice dadzą dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, o ile - oprócz zapewnienia im warunków bytowych - zatroszczą się również o ich przyjaźń z Chrystusem.

6. W jakim sensie Kościół odpowiada za doskonalenie i wszechstronny rozwój człowieka? Mt 5,14-16

Powszechne powołanie do świętości łączy się z obowiązkiem troszczenia się o rozwój każdego człowieka żyjącego na ziemi. Świętość członków Kościoła przejawia się między innymi w nieustannym zmaganiu o szczęście wszystkich ludzi, o postęp całej ludzkości. Szczególnie w trudnych chwilach życia, ochrzczeni zobowiązani są do okazywania sobie wzajemnej pomocy, a także do wspierania niechrześcijan, np. w wypadku trzęsienia ziemi, powodzi, czy innych kataklizmów. Okazując bliźnim pomoc, trzeba usuwać przyczyny zła, a nie tylko jego przejawy. Troszcząc się o drugiego człowieka, chrześcijanin nie może zapominać o tym, co dla każdego najważniejsze: o wiecznym zbawieniu. Troska o bliźnich może przejawiać się w okazywaniu im bezpośredniej pomocy albo też w uwrażliwianiu otoczenia na potrzeby braci, w rozbudzaniu sumień, w skłanianiu do dobrego działania itp.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"