Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


MATKA BOŻA KOCHAJĄCĄ MATKĄ KOŚCIOŁA l WSZYSTKICH LUDZI


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:

MATKA BOŻA KOCHAJĄCĄ MATKĄ KOŚCIOŁA l WSZYSTKICH LUDZI

Bóg zapragnął, aby wierzący nazywali Matkę Jego Syna, Jezusa Chrystusa, także swoją Matką.

1. Dlaczego Maryję nazywamy także naszą Matką i Matką Kościoła? J 19,25-27

Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa i tych wszystkich, w których On mieszka przez łaskę. Św. Paweł przypomina nam o Jego obecności w nas słowami: „Czyż nie wiecie o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was?" (2 Kor 13,5). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, dlatego Maryja, będąc Matką Głowy tego Ciała, Jezusa, jest równocześnie Matką wszystkich stanowiących to Ciało, czyli - Matką Kościoła. Maryja należy do Kościoła, podobnie jaka każda matka należy do swojej wspólnoty rodzinnej.

Bogarodzica jest także Matką całej ludzkości, ponieważ przez wcielenie Jej Syn zjednoczył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem (por. KDK 22) i oświeca każdego człowieka przychodzącego na ten świat (por. J 1,9). Jako kochająca Matka Maryja pragnie wiecznego zbawienia dla wszystkich swoich dzieci i wszystkim ludziom pomaga w jego osiągnięciu.

2. Co symbolizuje Niepokalane Serce Maryi? Łk 1,28.36-45

Serce jest symbolem miłości, dobroci, życzliwości. Bóg jest miłością. Ta odwieczna miłość przyjęła ludzki kształt w Jezusie Chrystusie. Jego Najświętsze Serce symbolizuje ogromną miłość, jaką nam okazuje. Każdy, kto przyjmuje łaskę Bożą, zaczyna kochać podobnie jak Chrystus. Najświętsza Maryja Panna w pełni przyjęta łaskę Bożą i dlatego doskonale kocha. Jak księżyc odbija blask słońca, tak Maryja odzwierciedla miłość Boga do nas. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem jej macierzyńskiej miłości. Nie tylko Bóg, ale również i Maryja gorąco pragnie, aby wszyscy ludzie otrzymali życie wieczne. Matka Boża troszczy się o nasze zbawienie.

Każda pierwsza sobota miesiąca poświęcona jest czci Niepokalanego Serca Maryi. Dzień ten, jak i każdą sobotę, można poświęcić na szczególną modlitwę do Matki Najświętszej. Można uczcić Ją uczestnicząc we Mszy św. i przystępując do Komunii św., odmawiając różaniec w rodzinie, rozważając Pismo św. itp.

3. Jak naśladować troskę Maryi o zbawienie wszystkich ludzi? 1Tm 2,1-6

Maryja podobnie jak Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie osiągnęli wieczne szczęście. Kto chce naśladować Matkę, Najświętszą, ten powinien tak jak Ona zabiegać o wieczne zbawienie bliźnich, np. modląc się za niewierzących, grzeszników, konających, zmarłych. Matkę Pięknej Miłości można prosić o wzrost dobra w każdym sercu ludzkim. Wielką skuteczność posiada zwłaszcza modlitwa wspólnotowa. Dlatego też można w rodzinie, np. wieczorem, wspólnie prosić Matkę Najświętszą o opiekę nad tymi, których zbawienie jest najbardziej zagrożone, nad wrogami Kościoła itp. Można też dla zbawienia ludzkości składać Bogu w ofierze, w łączności z Jezusem Chrystusem i Jego Matką, wszystkie życiowe doświadczenia i trudności.

Ten naśladuje Maryję troszczącą się o zbawienie każdego człowieka, kto głosi Ewangelię, kto pobudza swoje otoczenie do miłości i kto pomaga innym zrozumieć dobroć Boga, Matki Najświętszej i wszystkich świętych. Od nas w jakiejś mierze zależy, czy spotykani ludzie zmieniają swoje postępowanie. Szczególny wpływ na braci posiada przykład naszej wiary, nadziei i miłości. Ten pomaga bliźnim w dążeniu do zbawienia, kto naśladuje miłość Chrystusa i Jego Najświętszej Matki.

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"