Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Religie niechrześcijańskie A chrześcijaństwo


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Różnice między religiami

Chrześcijaństwo nie jest jedyną religią istniejącą na świecie. Dlatego też, stojąc wobec wielości wyznań, wielu ludzi zadaje sobie pytanie: „Czym właściwie chrześcijaństwo różni się od innych religii?” Zajmijmy się bliżej tym zagadnieniem.

1. Na co należy zwracać uwagę porównując chrześcijaństwo z innymi religiami?

Nieraz słyszy się opinię, że wszystkie religie są takie same, ponieważ we wszystkich mówi się o jakiejś nadprzyrodzonej istocie lub pozaziemskich mocach, we wszystkich też spotykamy różne ryty sakralne. Takie ustawienie sprawy stanowi poważne uproszczenie problemu, ponieważ oprócz podobieństw występują też liczne różnice między religiami. Mogą one dotyczyć sposobu pojmowania Boga, Jego odniesienia do nas, zbawienia, rozumienia zasad moralnych, sensu różnych rytów sakralnych itp.

Porównując różne religie należy strzec się zbytnich uogólnień. Chcąc dokonać właściwego porównania, trzeba dobrze zanalizować chrześcijaństwo oraz daną konkretną religię, z którą je zestawiamy. Następnie trzeba dokładnie określić, na czym polegają podobieństwa i różnice. Z pewnością istnieją różne podobieństwa między chrześcijaństwem a religiami pogańskimi, ponieważ i w tych wyznaniach znajdują się okruchy Bożej prawdy, Bożego objawienia. Porównanie nie będzie jednak dokładne, jeśli poprzestanie się na ustaleniu samych tylko zbieżności, zapominając o licznych różnicach. Dokonując porównywania religii, można też ulec niebezpieczeństwu zbytniego koncentrowania się na samych tylko widzialnych obrzędach, pomijając wiele subtelności z dziedziny prawdy oraz zasad moralnych.

2. Na czym polega zasadnicza różnica między chrześcijaństwem a religiami politeistycznymi? Dz 17,22-34

Chrześcijanie wierzą w istnienie jedynego Boga w Trójcy Świętej. Chrześcijaństwo zdecydowanie odrzuca, w przeciwieństwie do religii politeistycznych, możliwość istnienia wielu bogów i bóstw. Są oczywiście niechrześcijańskie religie wyznające wiarę w jednego Boga. Do nich należy między innymi judaizm i mahometanizm. Ponadto w niektórych religiach politeistycznych spotyka się wiarę w jedno Bóstwo najwyższe. Na ten fakt zwrócił uwagę św. Paweł w swoim przemówieniu na Areopagu. Zwracając się do Greków, powiedział on: „Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: «Nieznanemu Bogu». Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając” (Dz 17,22-23).

3. Jaka prawda o Bogu szczególnie mocno zaakcentowana jest w religii chrześcijańskiej? 1 J 4,16; Łk 15,3-7; 1 J 4,9-10; Rz 5,6-8

Św. Jan syntetycznie ujmuje istotę chrześcijańskiej nauki mówiąc: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Bóg objawienia - to dobry Ojciec, który kocha każdego z nas swoją niezmienną miłością, niezależnie od naszych grzechów i niedoskonałości.

On kocha nas nie dlatego, że jesteśmy święci i bezgrzeszni, lecz dlatego, że jest Miłością. Ta miłość Boża do nas, ujawniła się w różnych Jego dziełach, mianowicie w stworzeniu świata i nas, w przyjściu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, na świat, w Jego zbawczej śmierci krzyżowej, w powstaniu z martwych, w zesłaniu Ducha Świętego, w założeniu Kościoła, w ustanowieniu sakramentów. Pełnia tej Boskiej miłości ujawni się jeszcze w przyszłym odnowieniu świata i ludzkości, w ustanowieniu królestwa Bożego, w którym Pan otrze łzę z wszelkich ludzkich oczu, w którym nie będzie już śmierci ani żałoby, ani krzyku, ani trudu, ani żadnego cierpienia (por. Ap 21,4). 

Teologia chrześcijańska usiłuje dokładnie opisać różne przejawy Bożej miłości ujawnione w naszej historii od stworzenia świata oraz te, które jeszcze się ujawnią w przyszłym dziele odnowy wszystkiego przez Chrystusa. Historia ukazującej się na różne sposoby niezgłębionej dla nas Bożej miłości to historia zbawienia.

W wielu religiach pogańskich także mówi się o życzliwości bóstw lub bóstwa, o nadprzyrodzonej ich pomocy. Jednak religie te mocno akcentują działanie człowieka, który musi sam zrobić pierwszy krok w stronę bóstwa, by pozyskać jego miłość, pomoc i wsparcie, np. musi składać liczne ofiary, błagać o pomoc, dokonywać magicznych obrzędów itp. Chrześcijaństwo natomiast bardzo mocno akcentuje uprzedzającą miłość Bożą. Stwórca, którego objawia nam Pismo św., to Istota kochająca każdego człowieka, nawet grzesznika, to dobry Ojciec pragnący zbawienia wszystkich ludzi. Fundamentem religii chrześcijańskiej jest prawda, że nie człowiek, a sam Bóg jako pierwszy zatroszczył się o jego zbawienie i posłał na grzeszny świat swojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Mówi o tym św. Jan słowami: „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna Swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,9-10). Tę uprzedzającą miłość Bożą do nas ukazuje nam Chrystus w swojej przypowieści o zabłąkanej owcy (por. Łk 15,3-7). To nie zgubiona owca szuka pasterza, lecz przeciwnie, pasterz - owcy. Podobnie też kochający Bóg ustawicznie szuka każdego człowieka, każdego z nas, ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy i wszystkim nam zagroziło wieczne potępienie po śmierci. O tej darmo nam danej i uprzedzającej miłości Boga do nas mówi także św. Paweł stwierdzając: „Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. A [nawet] za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5,6-8).

4. Na czym polega zaakcentowanie miłości w moralności chrześcijańskiej? 1 J 4,7-8; Łk 10,27; Mt 5,43-48; 25,31-46

Ponieważ Bóg jest Miłością, dlatego też miłość stanowi fundament chrześcijańskiej moralności. „Umiłowani - powie św. Jan - miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8). Chrystus przypomina najważniejsze przykazanie: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27). Jezus wymaga od swoich uczniów nawet miłości do wrogów (por. Mt 5,43-48). Miłując człowiek upodabnia się do Boga. Od wypełniania nakazu miłości zależy też zbawienie człowieka (por. Mt 25,31-46).

5. Na czym polega różnica między pogańskimi obrzędami sakralnymi a sakramentami sprawowanymi w Kościele?

Jeśli spotykamy się z jakimś podobieństwem obrzędów pogańskich i chrześcijańskich, jest to jedynie podobieństwo zewnętrzne. Pogańskie ceremonie sakralne są działaniem samego tylko człowieka lub grupy osób pragnących się uświęcić, oczyścić, dostąpić pomocy bóstwa i znaleźć jego przychylność. 

Co się zaś tyczy liturgii Kościoła, sakramentów - są one przede wszystkim różnymi formami działania samego Boga, pragnącego nas uświęcić, a nie tylko działaniem ludzkim. Według wiary Kościoła kiedy sprawowane są sakramenty, sam Bóg oddziałuje na nas zbawczo, uświęca nas, przebacza grzechy, doskonali. I tak np. w sakramencie chrztu nie człowiek, a sam Bóg uwalnia ochrzczonego od grzechu pierworodnego, odradza go duchowo, przekształca w swoje dziecko. W sakramencie pokuty nie kapłan, a sam Chrystus przebacza grzechy i udziela swojej łaski. W sakramencie małżeństwa Bóg uświęca i umacnia ludzką miłość mężczyzny i kobiety.

Nie można sakramentów Kościoła uważać za pobudzanie Boga do miłości i przychylności, jak się to często zdarza w przypadku sprawowania pogańskich obrzędów sakralnych. Skoro Bóg jest miłością absolutną, niepotrzebne jest pobudzanie Go do miłości jakimiś ludzkimi praktykami. Bóg umiłował nas jako pierwszy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ta Jego miłość stała się powodem stworzenia nas, ona też pobudza Boga do ciągłego uświęcania nas przez sakramenty. Ojciec niebieski troszczy się o wieczne szczęście człowieka dlatego, że go kocha, a nie dlatego, że ten składa Mu jakieś ofiary lub też wypełnia określone praktyki. Bóg swoją darmową miłością kocha każdego, nawet największego grzesznika.


PODSUMOWANIE

Bóg nie tylko istnieje, ale ponadto jeszcze się nam objawił. Kosmos i stworzony przez Boga człowiek uzmysławia nam Jego wspaniałość i mądrość. Odsłanianie się Boga przed nami dokonywało się stopniowo w ciągu wieków przez wybranych ludzi - proroków. Najdoskonalszym objawieniem Boga było przyjście na świat Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wszystkie Jego słowa i czyny objawiają nam nieogarnioną miłość Bożą. Szczególnym źródłem poznania Boga i Jego objawienia jest dla nas Pismo św. oraz pisma Ojców Kościoła, teologów żyjących w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

Bóg jest nieskończenie doskonały; jest Prawdą i Miłością. Jeśli zaś jest Miłością, nie może być jedną osobą, gdyż miłość jest relacją międzyosobową. Wierzymy w Boga w trzech osobach, w Trójcę Przenajświętszą. Pomimo istnienia trzech osób Boskich, Bóg jest tylko jeden. Bóg jest istotą duchową, niezłożoną, nieskończoną, niezmierzoną, wszechobecną, wieczną, niezmienną, niewidzialną, wszechmocną. Działanie tego Boga ujawniło się w historii zbawienia poczynając od stworzenia świata i ma trwać aż do dnia ponownego przyjścia Chrystusa w chwale na końcu dziejów.

Aby ustrzec objawioną nam naukę przed skażeniem, Chrystus powierzył ją Kościołowi, który dzięki działaniu Ducha Świętego nie może, jako całość, błądzić w wierze. Urząd Nauczycielski Kościoła, tzn. papież i kolegium biskupie zjednoczone z nim, wyjaśniał w ciągu wieków i nadal wyjaśnia objawioną nam naukę, strzegąc jej w ten sposób przed zniekształceniem.

Bóg jest duchem, dlatego Go nie widzimy. Można Go jednak poznać przez wiarę w to, co nam sam objawił. Wiara ukazuje nam rzeczywistość, o której żadna nauka nic nam nie może powiedzieć: Boga, Jego zbawcze zamiary. Jego przeogromną miłość do nas. Dzięki wierze potrafimy inaczej spojrzeć na człowieka i na nas samych, gdyż możemy zrozumieć lepiej sens naszego życia, przeznaczenie do wiecznego szczęścia z Bogiem i do zmartwychwstania. Dojrzała wiara przejawia się w zażyłej przyjaźni z Bogiem, w żywym, modlitewnym obcowaniu z Nim oraz w „Bożym” patrzeniu na nas samych, na wydarzenia, na ludzi. Prawdziwa wiara łączy się z wielkim zaufaniem kochającemu Bogu.

Wiara jest czymś dynamicznym, mogącym się ciągle rozwijać lub maleć. Rozwój wiary zależy od trzech czynników: od łaski Bożej, która nas oświeca wewnętrznie, od wpływu środowiska, np. od rodziny, kolegów, kapłanów, oraz od naszej osobistej współpracy. Współpraca ta polega na ciągłym rozmyślaniu nad słowem Bożym, na czytaniu Pisma św., na rozważaniu tajemnic różańca i na wcielaniu w życie poznanej Bożej nauki.

Postawą przeciwną wierze jest niewiara i ateizm. Do postaw tych może człowieka doprowadzić zaniedbywanie poznawania prawd Bożych, izolowanie się od nich, a także niechęć do poznawania siebie oraz obawa przed koniecznością zmiany swego niemoralnego sposobu życia. Istnieje też ateizm pozorny, polegający na odrzucaniu fałszywego boga, którego w rzeczywistości nie ma.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA


 

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"