Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁOWIEKA Z BOGIEM-STWÓRCĄ


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Człowiek – istota zdolna do współdziałania z Bogiem

Tylko Bóg może stwarzać z nicości coraz to nowe byty. W swej dobroci jednak powołał On do istnienia kogoś wyjątkowego - człowieka, istotę zdolną współpracować na różne sposoby ze swoim Stwórcą.

Przekazywanie życia i wychowywanie dzieci współdziałaniem ze Stwórcą

1. W jaki sposób rodzice mają współdziałać z Bogiem -Stwórcą? Rdz 1,28; Łk 1,38

Bóg dał takie polecenie pierwszym ludziom: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). W swoim przykazaniu Bóg powierzył człowiekowi troskę o przedłużenie gatunku ludzkiego oraz polecił mu kierować przyrodą i rozumnie z niej korzystać. Współpraca rodziców ze Stwórcą polega głównie na przekazywaniu życia. Poczęcie człowieka łączy się ze szczególnym działaniem Boga, który daje istnienie nowej duszy, rozumnej i nieśmiertelnej, czyli nigdy nie umierającej. Dusza ludzka na zawsze żyje, nawet po śmierci człowieka.

Rodzice odpowiadają nie tylko za przekazywanie życia, ale również za wychowanie swoich dzieci. Wychowanie także jest współdziałaniem z Bogiem-Stwórcą, gdyż polega na tworzeniu człowieka, na przyczynianiu się do jego rozwoju. Rozwój ten powinien być wszechstronny: fizyczny, intelektualny, moralno-religijny, społeczny. Błędne jest wychowanie ograniczające się jedynie do jednostronnego rozwoju, np. rozwoju intelektualnego przy równoczesnym zaniedbaniu życia religijnego i moralnego dziecka.

Uchylają się od współdziałania z Bogiem-Stwórcą ci małżonkowie, którzy bez uzasadnionego powodu wykluczają potomstwo. Najbardziej jaskrawym przejawem odrzucenia tej współpracy jest przerywanie ciąży, będące zabiciem poczętego człowieka. Nikt nie ma prawa przerywać procesu rozwijania się życia ludzkiego, gdyż jego twórcą jest Bóg, działający przez prawa przyrody. Od momentu poczęcia kształtuje się człowiek obdarzony przez Stwórcę nieśmiertelną duszą, posiadający ludzką godność. Zabicie bezbronnego dziecka jest zbrodnią, pozbawiającą je radości życia, którym mogłoby się w przyszłości cieszyć i ubogacać innych. Zabicie człowieka przed narodzeniem pozbawia go też wielu łask sakramentalnych, które mógłby otrzymać w ciągu całego życia, np. łaski chrztu, Eucharystii i innych.

Twórczy charakter spotkań z ludźmi

2. Co znaczy, że każde spotkanie z drugą osobą powinno być współdziałaniem z Bogiem, Stwórcą człowieka? Łk 19,1-10

Zetknięcie się Chrystusa z każdym człowiekiem zmieniało go, stawało się szansą udoskonalenia i wzrostu duchowego, czego przykładem może być Zacheusz, który po spotkaniu się z Jezusem wynagrodził ludziom wyrządzone krzywdy, stając się przez to lepszy. I my przez każde spotkanie powinniśmy się przyczyniać do wzrostu i ubogacenia drugiej osoby. Każda rozmowa, udzielenie pomocy czy też danie odpowiedniego przykładu postępowania - może umocnić drugiego, ubogacić duchowo, zachęcić do dobrego działania, pogłębić jego wiarę, rozpalić miłość i wzmocnić nadzieję. Kiedy przyczyniamy się do rozwoju i ubogacenia spotykanych w życiu ludzi, wówczas współdziałamy z Bogiem, Stwórcą człowieka.

Praca nad sobą współdziałaniem ze Stwórca

3. W jakim znaczeniu praca nad swoim usposobieniem stanowi współdziałanie z Bogiem-Stwórcą? Mt 5,48; 25,14-30

Chrystus pragnie, abyśmy byli doskonali jak Ojciec niebieski (por. Mt 5,48). Bóg nas ciągle tworzy, ubogaca swoimi darami, doskonali i uświęca. Pracując nad swoim rozwojem i uświęceniem, współdziałamy z Bogiem. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwijanie siebie. Bóg chce, aby Jego stworzenie było dobre. Mamy więc troszczyć się o swój rozwój religijny, moralny, intelektualny i społeczny, a także pomnażać wszystkie otrzymane talenty (por. Mt 25,14-30).

Współdziałanie ze Stwórcą przez pracę

4. Jak powinna wyglądać nasza praca, aby była współdziałaniem z Bogiem-Stwórcą? Rdz 1,28.31; Rz 12,2

Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre. Pracując powinniśmy także tworzyć dobro. Przez pracę, polegającą na tworzeniu nowych dóbr i wartości, współpracujemy z Bogiem stwarzającym świat i człowieka. Bóg nakazał pierwszym rodzicom czynić sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28). Człowiek realizuje ten postulat Boży przez pracę. Panowanie nad ziemią realizuje się - jak na to zwraca uwagę Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens — w ten sposób, że człowiek oswaja i hoduje zwierzęta, wydobywa z ziemi różne bogactwa, uprawia rolę i przetwarza płody ziemi, przystosowując je do swego użytku przy pomocy różnych maszyn i mechanizmów (por. „Wprowadzenie do encykliki”, p.5). Celem pracy ma być zawsze człowiek, tzn. ma ona służyć zarówno tym, którzy pracują, czyli rozwijać ich i doskonalić, jak też i tym, którzy korzystają z jej owoców, np. osobom posługującym się wytworzonymi przez pracę różnymi narzędziami i przedmiotami. Praca powinna być wyrazem miłości do człowieka, służbą ułatwiającą drugiemu życie. Kiedy pracujemy z nastawieniem, by służyć bliźnim, by wypełniać Boży plan zbawienia ludzkości, wówczas sami uświęcamy się. Jeśli praca nie wypływa z miłości, może się stać niebezpieczna dla człowieka, może mu szkodzić, np. gdy wytwarza on środki masowej zagłady albo też pracuje dla kariery, dla wybicia się ponad innych. Właściwie pojęta praca musi łączyć się z wypoczynkiem, gdyż w przeciwnym wypadku niszczy ona człowieka. Działalność człowieka nie może go też tak absorbować, że utraci wewnętrzny, osobowy kontakt z Bogiem, np. tak dużo pracuje, że nie ma czasu na modlitwę ani na uczestnictwo w liturgii eucharystycznej w niedzielę.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"