Istnienie Boga || Bliskość Boga || Objawienie Boże || Odpowiedź na Boże Objawienie || Religie niechrześcijańskie || Jedyny Bóg || Trójca Święta || Stworzenie || Natura człowieka || Raj || Grzech pierworodny || Cierpienie i zło w świecie || Jezus Chrystus || Maryja || Kościół || Duch Święty || Łaska Boża || Sakramenty || Chrzest || Bierzmowanie || Eucharystia || Sakrament pojednania || Przygotowanie się do spowiedzi || Sakrament namaszczenia chorych || Kapłaństwo || Małżeństwo || Śmierć || Sąd szczegółowy i ostateczny || Czyściec || Niebo || Piekło || Miłosierdzie Boże || Paruzja || Zmartwychwstanie || Życie w przyszłym świecie || Sumienie || Przykazanie miłości || Grzech || Przykazania Boże || Modlitwa || Doskonalenie kontaktów osobowych

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W Z ź Ż

STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI


Ks. Michał Kaszowski

TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH


Raj upragnionym przez Boga losem dla człowieka


Zagadnienia poruszane na stronie ujęte w formie pytań:


Biblijny raj

Bóg stworzył człowieka jako istotę cielesno-duchową. Dzięki posiadaniu duchowej i nieśmiertelnej duszy człowiek posiada wyjątkowe uzdolnienia: potrafi poznawać i kochać, współdziałać z Bogiem-Stwórcą, tak jak On opiekować się wszystkim. Pismo św. mówi, że ten stworzony na obraz i podobieństwo Boże człowiek został umieszczony w ogrodzie edeńskim – raju. Rozważmy dokładniej, o jakich prawdach pouczają nas teksty biblijne mówiące o pierwszym człowieku, o nas i o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa Chrystusa.

I.   Raj - symboliczne wyrażenie prawdy o początkach ludzkiej historii

Analizując pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, trzeba dobrze odróżnić treść od formy literackiej. Nie należy zatem zbyt dosłownie rozumieć wszystkich szczegółów tego barwnego opowiadania biblijnego, gdyż stanowią one tylko pewien literacki sposób wyrażania prawdy. Autor natchniony pragnie przedstawić nam niepojętą miłość Bożą oraz stan obdarowanego hojnie człowieka przed jego upadkiem, nazywany stanem sprawiedliwości i świętości pierwotnej.

1. Jaką prawdę przekazuje nam Pismo św. mówiące o umieszczeniu pierwszego człowieka przez Boga w „raju”? Rdz 2,8-17

Symboliczny język, jakim posługuje się Pismo św. mówiące o raju, ukazuje hojność Boga, stan stworzonych przez Niego pierwszych ludzi oraz wyjątkowe dary, jakie otrzymali oni od Stwórcy

Barwne szczegóły biblijnego obrazu raju podkreślają wielką hojność i pełną dobroci troskliwość Stwórcy, który zasadził wspaniały ogród i umieścił w nim stworzonego przez siebie człowieka. Liczne drzewa miały mu dostarczać pożywienia, a aż cztery rzeki – wody. Ten ostatni szczegół mocno musiał przemawiać zwłaszcza do ludzi Wschodu, zdających sobie sprawę z tego, czym jest susza i pragnienie. Życzliwość Boga ujawnia się i w tym, że stwarza kobietę, aby mężczyzna nie odczuwał samotności (por. Rdz 2,18-24). Stwórca zachowuje się jak najlepszy ojciec, który pragnie zapewnić szczęście swoim dzieciom.

Ukazany przez Księgę Rodzaju ogród-raj opisuje nie tyle jakieś konkretne miejsce na ziemi lub poza nią, ile stan człowieka prze upadkiem, określany jako świętość i sprawiedliwość pierwotna. "Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka biblijnego w świetle Nowego Testamentu i Tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa zostali ukonstytuowani w stanie "świętości i sprawiedliwości pierwotnej" (Sobór Trydencki: DS 1511.). Tą łaską świętości pierwotnej było "uczestnictwo w życiu Bożym" (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 2.)." (KKK 375).

2. Jakie dary naturalne, nadprzyrodzone i pozaprzyrodzone otrzymali pierwsi rodzice?

Nauka o raju to równocześnie pouczenie o wyjątkowych darach, w jakie Bóg wyposażył pierwszych rodziców i którymi chciał przez nich obdarzyć także całą ludzkość. Chcąc usystematyzować biblijną naukę o stanie pierwszych ludzi przed ich upadkiem, teologia mówi o trzech rodzajach darów, jakimi zostali oni obdarzeni. 

II.  Raj – Dary dla Adama i całej ludzkości

Wszystkie dary otrzymane przez pierwszych rodziców miały być następnie przekazane całej ludzkości. Tak jednak się nie stało, gdyż zostały one zmarnowane przez grzech Adama. Na szczęście na ziemi pojawił się Drugi Adam, Syn Boży, Jezus Chrystus, który przywrócił nam w doskonalszej formie utracone łaski raju. Rozważmy obecnie dokładniej, jakie dary posiadane przez pierwszych rodziców przedstawia biblijny biblijny raj

3. Co było fundamentem jedności pierwszych rodziców z Bogiem?

Przebywanie Adama i Ewy w ogrodzie edeńskim, raju, w którym Bóg "się przechadzał" (por. Rdz 3,8), symbolizuje ich zjednoczenie z Bogiem. Dobroć i miłość Stwórcy skłoniła Go do tego, by zjednoczyć ze sobą stworzonego przez siebie człowieka, dopuścić go do życia w głębokiej i nadprzyrodzonej jedności ze swoim Bogiem. Człowiek miał żyć w przyjaźni z Bogiem. Do tego został powołany. Z przyjaźni pierwszych rodziców z Bogiem "wypływało szczęście ich życia w raju". (Por. KKK 384)

"Znakiem "zażyłości" człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie (Por. Rdz 2, 8.). Człowiek żyje w nim, aby "uprawiał go i doglądał" (Rdz 2,15); praca nie jest ciężarem (Por. Rdz 3, 17-19.), ale współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego." (KKK 378) 

Z punktu widzenia teologicznego jedność z Bogiem nie polega na przebywaniu w jakimś miejscu, lecz na więzi z Nim utworzonej przez łaskę uświęcającą. Tak też było z pierwszymi rodzicami. Byli oni zjednoczeni ze swoim Stwórcą nie przez przebywanie w jakimś ogrodzie, lecz przez dar Jego życia, nazywany łaską uświęcającą. Przebywanie w raju, w bliskości Boga, to tylko symboliczne wyrażenie tej właśnie łaski.

4. Na czym polegał dar harmonii otrzymany przez pierwszych rodziców?

Ogród edeński symbolicznie ukazuje nie tylko jedność z Bogiem i zażyłą przyjaźni człowieka z Nim, lecz także harmonijną więź z drugim człowiekiem, z przyrodą, a przede wszystkim – pełną harmonii jedność panującą w ludzkim wnętrzu. Następstwem nadprzyrodzonej jedności z Bogiem była idealna harmonia wewnętrzna. Ta wewnętrzna "harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą  (Por. Rdz 2, 25.), a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem konstytuowała stan nazywany "pierwotną sprawiedliwością". (KKK 376)

5. Jakie teksty Pisma św. pouczają, że pierwszy człowiek przed upadkiem nie odczuwał pożądliwości?

Źródłem harmonijnego życia z drugim człowiekiem oraz z całym stworzeniem było pełne podporządkowanie wszystkich władz rozumnej miłości. Pierwsi rodzice nie odczuwali w sobie pożądliwości, która pobudza do egoistycznego pragnienia rzeczy i  drugiego człowieka, zwłaszcza jego ciała. To harmonijne, wolne od pożądliwości odniesienie do drugiego człowieka Księga Rodzaju przedstawia jako nieodczuwanie wstydu pomimo nagości (por. Rdz 2,25). Obecnie, po upadku, kiedy miłość człowieka jest zagrożona pożądliwością, wstyd stanowi naturalną obronę przed tym egoistycznym pragnieniem.

Inną informacją – wskazującą na to, że pierwszy człowiek nie nosił w sobie wewnętrznych impulsów pobudzających do grzesznego życia – jest fakt przyjmowania bez buntu wszystkich pouczeń Bożych. Księga Rodzaju wspomina, że Ewa zerwała i spożyła owoc z "drzewa poznania dobra i zła" nie dlatego, że odczuwała wewnętrzną potrzebę zbuntowania się przeciwko Bożemu zakazowi, lecz dlatego, że namówił ją do tego wąż-szatan. To on wzbudził w niej to buntownicze pragnienie, a ona z kolei rozbudziła je w Adamie. (Por. Rdz 3,6)

Szczególny dar Boży, nazywany pozaprzyrodzonym (lub pozanaturalnym) darem harmonii ułatwiał pierwszym rodzicom rozumne postępowanie. Wola była podporządkowana rozumowi i nie odczuwała żadnego wewnętrznego nacisku w formie egoistycznych pożądań.

Dar harmonii pomagał człowiekowi, królowi stworzeń, być w pełni panem samego siebie. "Władanie" światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniało się przede wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości (Por. 1 J 2, 16.), która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu." (KKK 377)

6. Jaki dar przedstawiony jest jako biblijne "drzewo życia"? Rdz 2,9

Zjednoczeni z Bogiem przez łaskę, wolni od pożądań i żyjący w harmonijnej jedności pierwsi rodzice zostali ponadto obdarowani darem nieśmiertelności. Jest on symboliczne przedstawiony jako dostęp do jednego z dwóch tajemniczych drzew ogrodu edeńskiego: "drzewa życia" (por. Rdz 2,16)

Zjednoczenie naszych pierwszych rodziców z Bogiem przez łaskę chroniło ich od śmierci. "Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać (Por. Rdz 2, 17; 3,19.), ani cierpieć (Por. Rdz 3, 16.)". (KKK 376). Teologia mówi, że pierwsi rodzice posiadali pozaprzyrodzony (czyli pozanaturalny) dar nieśmiertelności. Symbolem tego daru jest właśnie biblijne "drzewo życia" i dostęp do niego przy równoczesnym powstrzymywaniu się od zrywania owoców z "drzewa poznania dobra i zła". (Szczegółowe omówienie tego zagadnienia w następnym artykule)

— Dar nieśmiertelności a wieczne życie na ziemi

7. Czy ludzie żyliby wiecznie na ziemi, gdyby Adam nie zgrzeszył?

Dar nieśmiertelności nie odnosił się do nieśmiertelnej duszy Adama i Ewy, lecz do ich ciała. Miał je chronić od takiej śmierci, jaka dosięga dzisiaj każdego człowieka.

Może jednak powstać pytanie, czy pierwsi rodzice i cała ludzkość miałaby żyć wiecznie na ziemi, gdyby nie został popełniony grzech Adama i Ewę. Wielu teologów odpowiada przecząco. Gdyby pierwsi rodzice wytrwali w zjednoczeniu z Bogiem i nie zgrzeszyli, prawdopodobnie też przechodziliby do nowej formy ostatecznego istnienia, lecz dokonywałoby się to bez konieczności takiej śmierci fizycznej, jaką my znamy obecnie: bolesnej, dramatycznej, napełniającej lękiem, a często i rozpaczą. Przechodziliby do wieczności z duszą i ciałem.

— Ciało pierwszych rodziców

8. Czy pierwsi rodzice mieli inne ciało niż my?

Inne pytanie, rodzące się w związku z prawdą o darze nieśmiertelności posiadanym przez prarodziców, może dotyczyć rodzaju ich ciała: czy było ono takie samo lub inne niż nasze? Ich nieśmiertelność niekoniecznie polegała na posiadaniu innego ciała niż nasze, lecz na oddziaływaniu na nie łaski zjednoczenia z Bogiem, Panem życia. Bóg jest prawdziwym "drzewem życia". Jedność z Wiecznym Bogiem zapewnia życie bez końca. Wytrwanie w tej jedności uchroniłoby praojców od śmierci, na jaką skazywało ich posiadanie bardzo kruchego i wrażliwego na rozpad ciała. Tę kruchość – umocnioną tylko przez wyjątkowy dar Boga – przedstawia symbolicznie fakt ulepienia ciała mężczyzny u prochu ziemi (por. Rdz 2,7), a ciała niewiasty – z żebra Adama (por. Rdz 2,22).

9. Dlaczego pierwsi rodzice przed swoim upadkiem nie cierpieli?

Jedność z Bogiem zapewniała pierwszym rodzicom nie tylko nieśmiertelność, harmonijną jedność we własnym wnętrzu, między sobą i ze światem, ale ponadto jeszcze chroniła ich przed cierpieniem, na jakie naraża istnienie na ziemi.

Niepodleganie cierpieniom było, podobnie jak nieśmiertelność, wynikiem jedności z Bogiem, Życiem i Najwyższym Dobrem zdolnym w pełni uszczęśliwić człowieka. Promieniowanie łaski zjednoczenia z Bogiem "umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie miał ani umierać (Por. Rdz 2, 17; 3,19.), ani cierpieć (Por. Rdz 3, 16.)." (KKK 376)

Tak więc śmierć i cierpienie to następstwo upadku pierwszych rodziców, to wynik odejścia od Boga. Jak nie można odczuwać ciepła, kiedy oddalamy się od jego źródła, tak też znika szczęście, gdy porzuca się jego Źródło  – Nieskończoną Miłość, Prawdę i Piękno.

10. Na czym polegał pozaprzyrodzony dar wiedzy pierwszych rodziców?

Pierwsi rodzice posiadali jeszcze jeden dar pozaprzyrodzony, oprócz daru harmonii, wolności od cierpień i nieśmiertelności. Był nim pozanatrualny dar wiedzy. Czym mógł być ten dar?

Dar wiedzy, podobnie jak i inne dary pozanaturalne, trzeba rozumieć jako następstwo trwania w nadprzyrodzonej jedności z Bogiem, który jest Prawdą.

Kościół uczy, że dusza każdego człowieka stwarzana jest bezpośrednio przez Trójcę Świętą. W taki też sposób zostały powołane do istnienia dusze pierwszych rodziców. Moment stworzenia stanowi dla duszy pierwszy, bezpośredni i wyjątkowy kontakt ze Stwórcą. Chociaż nikt go pamięta, to z pewnością zostawia on w człowieku wyjątkowe ślady w postaci ludzkiej tęsknoty za miłością, za prawdą, za pięknem. Jest tak, bo w momencie powstania z nicości dusza zetknęła się z Miłością, z Prawdą, z Pięknem Absolutnym.

Stan pierwszych rodziców po ich stworzeniu był inny niż nasz. Nasza bowiem dusza, po zetknięciu się ze stwórczą wszechmocą Miłości, Dobroci, Prawdy i Piękna, natychmiast się oddaliła od Boga, z powodu piętna ciążącego na niej grzechu pierworodnego. To niezwykłe "doświadczenie" duszy z momentu jej stworzenia w dużej mierze zaciemniło się w niej, chociaż całkowicie nie zanikło.

Dusze Adama i Ewy, ponieważ po stworzeniu nadal były zjednoczone z Bogiem, nadal miały kontakt z Tym, który jest Prawdą. To więc mogło być istotą posiadanego przez nich pozaprzyrodzonego daru wiedzy. Trudno przypuszczać, że dar ten polegał na wszechwiedzy, którą pierwsi rodzice utracili po grzechu, lub też na znajomości absolutnie wszystkiego. Dar wiedzy mógł być wewnętrznym światłem, łatwością poznawania świata, wyraźnym rozpoznaniem przez sumienie dobra i zła. Gdyby pierwsi rodzice nie odeszli od Boga, dar ten umacniałby rozum ludzki i zapewniałby szybkie dochodzenie do coraz pełniejszej wiedzy, bez pomyłek i jakże częstych błędów.

III, "Drzewo poznania dobra i zła" – ład i porządek raju

11. Co oznacza biblijne "drzewo poznania dobra i zła?" Rdz 2,9

Stwarzając świat dla człowieka, Bóg ustanowił porządek, by życie nie było piekłem, lecz rajem. Ten ład to jedność z Bogiem, ufanie Mu, posłuszeństwo oraz kierowanie się doskonałą miłością. Miłość zaś nie dopuszcza zła, grzechu. 

"Drzewo poznania dobra i zła", z którego nie wolno było spożywać owoców pierwszym rodzicom to symbol ustanowionego przez Stwórcę porządku, którego nie wolno człowiekowi burzyć, jeśli nie chce zamienić ziemskiego raju w ziemskie lub nawet wieczne piekło. Gdyby szalonemu człowiekowi nie spodobał się układ cegieł jakieś domu i podłożyłby materiał wybuchowy, wówczas zburzyłby dom i zamieniłby go w stertę bezużytecznego gruzu. Coś podobnego dzieje się z życiem ludzkim, kiedy niszczy się ład Boży, którego fundamentem jest miłość do Niego i do drugiego człowieka.

Boży zakaz zrywania "owoców z drzewa poznania dobra i zła" oznacza, że nie wolno człowiekowi czynić czegoś takiego, co – wbrew życzeniu Stwórcy – niszczyłoby jego przyjaźń z Nim, naruszałoby jedność międzyludzką opartą na miłości, wprowadzało dysharmonię ze światem, nad którym miał przecież panować itp. 

Bóg zakazał człowiekowi czynić coś takiego, co jest obiektywnie, czyli „naprawdę” złe, co narusza ustanowiony przez Niego ład stworzenia i unieszczęśliwia ostatecznie jego samego. Człowiek został powołany przez Boga do tego, aby – kierując się miłością – wszystko rozwijał i doskonalił. 

Aby pomóc człowiekowi w trafnym rozpoznaniu, co mu służy i rozwija go, co uszczęśliwia zarówno jego, jak i innych, Bóg dał mu swoje przykazania. Opierając się na nich, człowiek tworzy dobro, jeśli się zaś im sprzeciwia, niszczy siebie i innych, wprowadza nieporządek w stworzony przez Boga świat.

Zakaz zrywania owoców "z drzewa poznania dobra i zła" oznacza zatem, że człowiek powinien, opierając się na Bożych pouczeniach, tworzyć dobro, a powstrzymywać się od działania złego, unieszczęśliwiającego, przed którym również ostrzegają go Boże przykazania. 

Ma on zrobić wszystko, aby poznać, co jest faktycznie dobre lub złe, i przeciwstawiać się nazywaniu zła dobrem, a dobra - złem, np. nie wolno mu zabójstwa, rabunku, dokuczania innym, nienawiści i stosowania przemocy traktować jako dobro, a modlitwy, wiary, religijności - jako zło, jako coś poniżającego lub szkodliwego (Zobacz następny artykuł).

IV. Łaska Chrystusa większa niż dary raju

12. Jak rozumieć prawdę, że łaska Chrystusa przewyższa dary posiadane przez Adama? 

Jedność z Bogiem, harmonia, nieśmiertelność, wolność od cierpień, wiedza — wszystko to było wyjątkowym darem Bożej miłości udzielonym pierwszym rodzicom. Dary te zostały jednak przez nich utracone. Dzięki dziełu Zbawiciela człowiek może dojść ponownie do pełnej jedności z Bogiem, ze sobą, z drugim człowiekiem i całym stworzeniem. W przyszłości może też żyć w wiecznym szczęści, posiadając zmartwychwstałe ciało. Wszystko to zawdzięcza jedynemu Zbawicielowi. Łaska wysłużona przez Jezusa Chrystusa przewyższa wszystkie dary posiadane przez pierwszych rodziców. "Chwała nowego stworzenia w Chrystusie" przewyższy wielkością stan świętości i sprawiedliwości Adama i Ewy (por. KKK 374).

V. Teoria ewolucji a nauka o raju

13. Czy nauka o raju stoi w sprzeczności z teorią ewolucji?

Teoria ewolucji głosi, że pierwsi ludzie byli bardzo „prymitywni”, stąd może się pojawić pytanie, czy nie stoi ona w sprzeczności z nauką biblijną o człowieku z raju. Trudność powyższa znika, gdy zrozumiemy, że barwne szczegóły opisujące raj są jedynie formą literacką przekazywanej prawdy. Biblijny raj nie rozstrzyga, gdzie mieszkali, na jakim stopniu rozwoju ewolucyjnego lub cywilizacyjnego znajdowali się pierwsi ludzie przed upadkiem. Biblijny raj obrazuje jedynie szczególną więź pierwszych rodziców z Bogiem, wytworzoną przez łaskę, oraz wszystkie konsekwencje, jakie z tej jedności wynikały. Łaska zjednoczenia z Bogiem jest darem wewnętrznym, niezależnym od miejsca przebywania człowieka i stopnia jego rozwoju cywilizacyjnego. Pierwsi rodzice otrzymali ten dar i żyli z tego powodu w jedności i przyjaźni z Bogiem. Dla tej wewnętrznej, nadprzyrodzonej jedności żadnego znaczenia nie ma fakt, czy ktoś mieszka w pięknym ogrodzie, czy też w jaskini. I dzisiaj Bóg udziela nam łaski zjednoczenia ze sobą. Ten dar jedności z Trójcą Świętą może być udzielony każdemu człowiekowi, tak pierwotnemu, jak i współczesnemu, uczonemu i prostemu, dorosłemu i dziecku. W sakramencie chrztu otrzymujemy dar łaski uświęcającej jednoczący nas z Bogiem. W tym zatem sakramencie, przez Chrystusa, realizuje się to, co stanowiło istotę pierwotnego „raju” - najgłębsza jedność nadprzyrodzona z Bogiem.


PODSUMOWANIE

Dwa biblijne opisy o stworzeniu człowieka podają, w barwnej formie literackiej, bardzo głębokie prawdy o nim samym i o jego Stwórcy. Pismo św. uczy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zdolny do poznawania i miłowania swego Stwórcy. Przez Niego też został ustanowiony panem wszystkich stworzeń ziemskich. Ma nimi rządzić i posługiwać się, oddając przez to chwałę Bogu. Człowiek, stworzony jako mężczyzna i kobieta, posiada wielką godność. Bóg nie stworzył człowieka samotnym, lecz przeznaczył do życia wspólnotowego. Małżeństwo stanowi podstawową wspólnotę osób. Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną, dlatego też bez stosunków z innymi ludźmi nie może żyć ani też rozwijać swoich uzdolnień. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre i bardzo dobre. Bóg nie stwarza zła (por. KDK 12).

Człowiek, stanowiący jedność ciała i duszy, skupia w sobie dwie rzeczywistości: materialną i duchową. Ciało jest czymś dobrym, dlatego człowiekowi nie wolno nim gardzić. Wyraża ono ducha ludzkiego, pomaga komunikować się z innymi osobami. Człowiek jest osobą, pewną indywidualnością, dlatego nie może być uważany za anonimowy składnik społeczności państwowej lub cząstkę przyrody. Dusza ludzka powoduje, że zdecydowanie przewyższa on wszystkie inne stworzenia ziemskie (por. KDK 14). Stworzona przez Boga dusza ludzka jest duchowa i nieśmiertelna. Dzięki niej życie człowieka nie kończy się w chwili śmierci, lecz trwa nadal na zawsze.

Człowieka odróżnia od zwierząt również to, że posiada sumienie. W głębi serca odkrywa on prawo, którego sam sobie nie nakłada, a któremu powinien być posłuszny. To prawo nakłania go do miłowania, do czynienia dobra w każdej sytuacji życiowej i do unikania zła. Prawe sumienie powinno się dostosować do obiektywnych norm moralności, które ma wiernie odczytywać. Człowiek powinien unikać samowoli w dziedzinie moralnej i dobrze formować swoje sumienie, które wskutek zaniedbania poszukiwania prawdy i dobra oraz z powodu nawyku do grzechu, może ulec powolnemu zaślepieniu (por. KDK 16).

Wolność odróżnia człowieka od świata rzeczy i zwierząt. Jest ona pewnym uzdolnieniem, umożliwiającym dokonywanie swobodnych wyborów. Wolność może ulec zewnętrznemu i wewnętrznemu skrępowaniu. Wewnętrzne rodzi się wskutek nałogów, przyzwyczajeń, nastrojów, kaprysów itp. Dzięki łasce Chrystusa człowiek może się stać prawdziwie wolny, czyli zdolny do całkowicie bezinteresownej miłości, nie krępowanej przez egoistyczne nawyki i przyzwyczajenia. Tego wewnętrznego wyzwolenia dokonuje Duch Święty. Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego, namiętności lub zewnętrznego przymusu (por. KDK 17).

Pierwsi rodzice, oprócz darów naturalnych, otrzymali od Boga jeszcze łaskę, przez którą zostali z Nim zjednoczeni i mogli żyć z Nim w przyjaźni. To zjednoczenie zapewniało im jedność, nieśmiertelność, harmonijne zespolenie z całym stworzeniem i dawało udział w Bożej wiedzy. Ten umiłowany przez Boga i hojnie obdarowany człowiek dopuścił się jednak grzechu, zrywając w ten sposób jedność ze Stwórcą i ponosząc różne konsekwencje swego czynu. Cała ludzkość została skażona przez grzech.


STRONA GŁÓWNA

STRESZCZENIA || OGÓLNY SPIS TREŚCI

Inne witryny:

Ewangelia na każdy dzień
Jezus i Maryja w oczach ewangelistów i mistyków
Czytelnia
Leksykon "Prawdziwe Życie w Bogu"