Rozważanie Ewangelii według św. Marka


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


UZDROWIENIE W SZABAT

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę.1 A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.2 On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!».3 A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?» Lecz oni milczeli.4 Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.5 A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.6 (Mk )

JEZUS CUDOTWÓRCA I NAUCZYCIEL

NAPŁYW LUDU

Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei. Także z Judei,7 z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o Jego wielkich czynach.8 Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na Niego nie tłoczyli.9 Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć.10 Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży».11 Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.12 (Mk )

WYBÓR DWUNASTU

Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.13 I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,14 i by mieli władzę wypędzać złe duchy.15 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr;16 dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu;17 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego18 i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.19 (Mk )

WZMOŻONY RUCH

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli.20 Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».21 (Mk )

OSZCZERSTWA UCZONYCH W PIŚMIE

Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».22 Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana?23 Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać.24 I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.25 Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim.26 Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.27 Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.28 Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego».29 Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».30 (Mk )

PRAWDZIWI KREWNI JEZUSA

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.31 Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie».32 Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?»33 I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia.34 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».35 (Mk )CZWARTY ROZDZIAŁ EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań