Rozważanie Ewangelii według św. Marka


Tytuły rozważań


ROZDZIAŁ 15


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


JEZUS PRZED PIŁATEM

Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi.1 Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś królem żydowskim?» Odpowiedział mu: «Tak, Ja nim jestem».2 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy.3 Piłat ponownie Go zapytał: «Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie rzeczy Cię oskarżają».4 Lecz Jezus nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.5 (Mk )

JEZUS ODRZUCONY PRZEZ SWÓJ NARÓD

Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.6 A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zabójstwo.7 Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił.8 Piłat im odpowiedział: «Jeśli chcecie, uwolnię wam Króla Żydowskiego?»9 Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali Go przez zawiść.10 Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasza.11 Piłat ponownie ich zapytał: «Cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie Królem Żydowskim?»12 Odpowiedzieli mu krzykiem: «Ukrzyżuj Go!»13 Piłat odparł: «Cóż więc złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Ukrzyżuj Go!»14 Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.15 (Mk )

KRÓL WYŚMIANY

Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.16 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.17 I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!»18 Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.19 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.20 (Mk )

JEZUS NA GOLGOCIE

DROGA KRZYŻOWA

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.21 Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.22 (Mk )

UKRZYŻOWANIE

Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.23 Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.24 A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.25 Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: «Król Żydowski».26 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.27 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.28 (Mk )

WYSZYDZENIE NA KRZYŻU

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,29 zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!»30 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.31 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli». Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.32 (Mk )

ŚMIERĆ JEZUSA

A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.33 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?34 Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza».35 Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]».36 Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.37 (Mk )

PO ŚMIERCI JEZUSA

A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.38 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».39 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.40 Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.41 (Mk )

POGRZEB JEZUSA

Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem,42 przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.43 Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł.44 Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.45 Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.46 A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono.47 (Mk )SZESNASTY ROZDZIAŁ EWANGELII WEDŁUG ŚW. MARKA

(Omówienie prawd wiary dla małych dzieci można znaleźć tutaj)

Autor komentarza: ks. Michał KaszowskiTytuły rozważań